Wydział Zarządzania

Katedra Finansów
i Rachunkowości

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

Konferencja Wartość w Biznesie

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Lublinie oraz Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej zapraszają na

I Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem:

Wartość w Biznesie

w świetle nowych wyzwań gospodarczych

9-10 luty 2017 Kazimierz Dolny

 

Konferencja ma na celu wymianę poglądów, przedstawienie wyników badań oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw w procesach długofalowego rozwoju gospodarczego.

 

Harmonogram konferencji - wersja I

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram konferencji. Wszelkie uwagi odnośnie harmonogramu prosimy zgłaszać do poniedziałku 6.02.2017 do godziny 12.

Dzień I

Dzień II

9:00-11:00

Rejestracja uczestników

8:00-9:00

Śniadanie

11:00-12:30

Panel główny

9:00-10:30

Sesja tematyczna III

12:30-13:00

Panel edytorski

10:30-11:00

Przerwa kawowa

13:00-13:30

Przerwa kawowa

11:00-13:00

Sesja tematyczna IV

13:30-14:45

Sesja tematyczna I

13:00-13:15

Przerwa kawowa

14:45-15:45

Obiad

13:15-14:00

Panel podsumowujący

15:45-17:00

Sesja tematyczna II

14:00

Obiad

17:00-19:00

Czas wolny

 

19:00-…

Uroczysta kolacja

 

Panel główny:

Panel poprowadzi: prof. PL dr hab. inż. Artur Paździor (Politechnika Lubelska/ Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)

Prelegenci: prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko (Politechnika Lubelska), prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. inż. Tadeusz Dudycz (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko (Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny), prof. dr hab. Michał Pruzinsky (Ekonomická Univerzita v Bratislave)

Panel edytorski:

Panel poprowadzi prof. PL dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak (Politechnika Lubelska)

Prelegenci: dr inż. Mariusz Pudło (Przegląd Organizacji), prof. dr hab. Marian Żukowski (Finanse), prof. UMCS dr hab. Anna Rakowska (Internation Journal of Synergy and Research), prof. UMCS dr hab. Zbigniew Pastuszak (Internation Journal of Management and Enterprise Development), dr inż. Arkadiusz Gola (Applied Computer Science)

Sesja tematyczna I - Wartość przedsiębiorstwa w obliczu nowych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych

Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Marecki (Szkoła Główna Handlowa)

Prelegenci:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Dudycz, Prawo błękitnego nieba - intencje vs realia (Politechnika Wrocławska)

prof. PCz dr hab. inż. Izabela Krawczyk-Sokołowska, Wartość przedsiębiorstwa w kontekście otwartej innowacji (Politechnika Częstochowska)

prof. PŚ dr hab. inż. Wiesława Caputa, Społeczności wirtualne w procesie kreowania wartości klienta (Politechnika Śląska)

dr inż. Korneliusz Pylak,  Czynniki tworzenia się i rozwoju nowych branż w kontekście inteligentnych specjalizacji, zależności od ścieżki i przestrzeni (Politechnika Lubelska)

mgr Dagmara Golba, Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na zarządzanie wiedzą (Uniwersytet Jagielloński)

mgr Wioleta Gaweł,  Raportowanie społeczne w kontekście unijnej dyrektywy 2014/95/UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Małgorzata Godlewska, Specyfika sektora MSP na rynku robót budowlanych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Sesja tematyczna II - Źródła finansowania  rozwoju przedsiębiorstwa

Prowadzący: prof. PK dr hab. Danuta Zawadzka (Politechnika Koszalińska)

Prelegenci:

prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała, Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw przez Fundusze Strukturalne UE w latach 2014-2020 w Polsce (Uniwersytet Gdański)

prof. SGH dr hab. Jan Koleśnik Gwarancje bankowe w rachunku adekwatności kapitałowej banków - wyzwania regulacyjne (Szkoła Główna Handlowa)

dr Maciej Wieloch, Niedostateczna kapitalizacja w grupie kapitałowej (Szkoła Główna Handlowa)

dr Elżbieta Ważna GPW jako źródło pozyskiwania kapitału dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu)

mgr Karolina Gałązka, Struktura źródeł finansowania jako czynnik kształtujący wartość dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw (Politechnika Częstochowska)

Sesja tematyczna III - Planowanie finansowe w kontekście tworzenia wartości

Prowadzący: prof. PŚ dr hab. inż. Wiesława Caputa (Politechnika Śląska)

Prelegeni:

dr Krzysztof Kluza, Ambitność celów w procesie budżetowania - jak uniknąć zjawiska sandbagging (Szkoła Główna Handlowa)

dr inż. Tomasz Żminda , Trafności rekomendacji giełdowych "kupuj" w zakresie prognozowania wartości rynkowej spółek na GPW w Latach 2000-2016 (Politechnika Lubelska)

dr Anna Spoz, Zakres i przydatność informacji sprawozdawczej w procesie komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

mgr Beata Czuba-Kulisińska, Wpływ wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw (Politechnika Częstochowska)

mgr Michał Wojtaszek, The role of business enviroment institutions in supporting foreign investors (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Sesja tematyczna IV - Zarządzanie zmianą i innowacje jako klucz do wartości przedsiębiorstwa

Prowadzący: prof. PCz Izabela Krawczyk-Sokołowska (Politechnika Częstochowska)

Prelegenci:

dr Agnieszka Rzepka, Uwarunkowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach (Politechnika Lubelska)

dr Krzysztof Markowski, Strategie działania lubelskich przedsiębiorstw w czasie światowego kryzysu gospodarczego w latach 2008-2009 (Urząd Statystyczny w Lublinie)

mgr Monika Piśniak, Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności (Politechnika Częstochowska)

dr Marta Cholewa-Wiktor, Kultura organizacyjna w zarządzaniu publicznym zakładem opieki zdrowotnej (Politechnika Lubelska)

mgr Aleksandra Koszarek-Cyra, Wzrost świadomości ekologicznej menedżerów jako jeden z warunków koniecznych do transformacji przedsiębiorstw sektora MSP w kierunku organizacji zrównoważonych (Politechnika Częstochowska)


Szanowni Państwo, z uwagi na liczne prośby w sprawie przesunięcia terminu przesyłania formularzy zgłoszeniowych wraz z rozszerzonymi abstraktami referatów uprzejmie informujemy, że prośby te zostały uwzględnione i ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa15 stycznia 2017 roku.

Płatności:


Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto współorganizatora: 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Lublinie

mBank: 10 1140 2004 0000 3102 7498 8344

Dla opłat wniesionych do dnia 15 stycznia, koszt uczestnictwa czynnego wynosi 800 zł.

 

Problematyka konferencji:          

Sekcja A. Czynniki przetrwania i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw (MMP)

 1. Uwarunkowania, czynniki i mierniki rozwoju gospodarczego.
 2. Specyfika i ewolucja sektora MMP – konkurencyjność i innowacyjność.
 3. Polityka administracji publicznej wobec mikro i małych przedsiębiorstw.
 4. Źródła finansowania mikro i małych przedsiębiorstw.
 5. Sektor bankowy a finansowanie projektów rozwojowych sektora MMP.
 6. Rola funduszy europejskich w rozwoju przedsiębiorczości.
 7. Długotrwały rozwój a wsparcie legislacyjne i finansowe sektora MMP.

Sekcja B. Dylematy w zarządzaniu i rozwoju średnich i dużych spółek (SDP)

 1. Uwarunkowania rozwojowe średnich i dużych przedsiębiorstw.
 2. Wycena wartości SDP.
 3. Giełda papierów wartościowych jako źródło pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa.
 4. Zastosowanie narzędzi i systemów informatycznych w zarządzaniu organizacją.
 5. Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność sektora SDP.
 6. Strategie biznesowe podmiotów z sektora SDP.
 7. Dylematy zarządzania średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.

Sekcja C. Rola jednostek sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu w długofalowym rozwoju przedsiębiorstw

 1. Funkcjonowanie systemu finansów publicznych.
 2. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.
 3. Stabilność i rozwój rynku finansowego.
 4. Funkcjonowanie giełd papierów wartościowych.
 5. Uwarunkowania funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych.
 6. Współczesne determinanty rozwoju systemu ochrony zdrowia.
 7. Dylematy zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych i instytucjach otoczenia biznesu.

Uczestnictwo w konferencji

 

Formy uczestnictwa w konferencji

Koszt

Udział czynny (uczestnictwo + uroczysta kolacja + nocleg** + publikacja artykułu w j. polskim lub j. angielskim)

800 zł /

900zł*

Udział czynny 1 dzień (uczestnictwo + uroczysta kolacja + publikacja artykułu w j. polskim lub j. angielskim)

600 zł

Udział bierny (uczestnictwo + nocleg**)

500 zł

*Wyższy koszt uczestnictwa dla płatności realizowanych po 15.01.2017

**Opłata konferencyjna obejmuje nocleg w pokoju dwuosobowym. Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł.

Uczestnikom konferencji przysługuje możliwość opublikowania dodatkowego artykułu. Koszt publikacji drugiego artykułu to 300 zł.

W ramach konferencji istnieje również możliwość publikacji dla osób niebędących uczestnikami konferencji. Koszt takiej publikacji to 300 zł.

Najlepsze artykuły, w zależności od poruszanej tematyki (po spełnieniu wymagań formalnych) wydane zostaną w  czasopismach:

 • Przegląd Organizacji (13 punktów wg MNiSW)

 • Finanse (czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN - 12 punktów wg MNiSW)

 • Applied Computer Science (11 punktów wg MNiSW) - artykuły anglojęzyczne

 • International Journal of Synergy and Research (6 punktów wg MNiSW)

Pozostałe artykuły zostaną wydane w formie monografii naukowej w języku polskim (5 punktów wg MNiSW) lub w języku angielskim (punktacja zgodna z wytycznymi MNiSW).

Dla Uczestników konferencji Hotel Kazimierzówka przygotował specjalną ofertę noclegów umożliwającą przedłużenie pobytu w Kazimierzu Dolnym. Pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres konferencjawartosc2017@pollub.pl

 

Rada programowa:

dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL – przewodniczący (Politechnika Lubelska) 

dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Aurelia Bielawska (Uniwersytet Szczeciński)   

prof. dr hab. Ewa Bojar (Politechnika Lubelska)   

dr hab. Stanisław Brzeziński, prof. PCz. (Politechnika Częstochowska)   

dr hab. Wiesława Caputa, prof. Pol. Śl. (Politechnika Śląska)   

prof. dr hab. inż. Tadeusz Dudycz (Politechnika Wrocławska)   

dr inż. Arkadiusz Gola (Politechnika Lubelska)   

prof. dr hab. Jacek Grzywacz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr hab. Wiesław Janik, prof. PL (Politechnika Lubelska)

dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz (Politechnika Częstochowska)

dr Rachael Khansa (Modern University for Business and Science, Liban)

dr hab. Izabela Krawczyk-Sokołowska, PCz. (Politechnika Częstochowska)   

dr Magdalena Maciaszczyk (Politechnika Lubelska)   

prof. dr hab. Krzysztof Marecki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr Krzysztof Markowski (Urząd Statystyczny w Lublinie) 

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Prezes Zarządu)

PhD Bohuslava Mihalčová, prof. Ing. (University of Economics in Bratislava)

dr Magdalena Miszczuk (Politechnika Lubelska)   

dr hab. Wojciech Misztal, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Błażej Prusak (Politechnika Gdańska)

CSc. Michal Pružinský, prof. Ing. (University of Economics in Bratislava)

dr hab. Anna Rakowska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr Paweł Rydzewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Magdalena Rzemieniak, prof. PL (Politechnika Lubelska)   

dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku) 

dr Ilona Skibińska-Fabrowska (Narodowy Bank Polski) 

prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron (Politechnika Lubelska)

prof. dr hab. Andrzej Szromnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK (Politechnika Koszalińska)   

prof. dr hab. Marian Żukowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

 

Miejsce:

Hotel Kazimierzówka, w którym odbędzie się konferencja, to urokliwe miejsce, położone w kameralnym zakątku Kazimierza Dolnego. Do dyspozycji gości oprócz komfortowej sali konferencyjnej, w której odbędą się poszczególne sesje wystąpień, będzie dostępny kompleks Wellness & Spa proponujący saunę fińską, łaźnie parową (hammam), salę relaksu z kompozycją solną oraz jacuzzi.

Więcej informacji na: http://kazimierzowka.pl/pages/pl/strona-glowna.php

 

Zgłoszenia:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (wersja doc, wersja pdf) wraz z rozszerzonym abstraktem prosimy przesyłać na adres konferencjawartosc2017@pollub.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 grudzień 2016 termin wydłużony do 15 stycznia 2017.

Wymogi dotyczące rozszerzonego abstraktu:

Rozszerzony abstrakt o objętości 2-4 stron tekstu (napisany zgodnie z wymogami edytorskimi) powinien zawierać tytuł pracy, imiona i nazwiska autorów, ich afiliacje, słowa kluczowe, właściwy abstrakt (zgodny z w/w wymogami edytorskimi, który zostanie wykorzystany w pełnym tekście publikacji), a także postawione w pracy hipotezy, problematykę i syntetyczny opis wyników przeprowadzonych badań oraz pokrótce nakreślone wnioski płynące z badania/analizy.

Prosimy o nieumieszczanie w rozszerzonym abstrakcie: ilustracji, tabel, spisu literatury.

Terminarz:
31.12.2016 – ostateczny termin przesyłania zgłoszeń
15.01.2017 – ostateczny termin wnoszenia opłaty konferencyjnej
9-10.02.2017 – termin konferencji
31.03.2017 – termin nadsyłania pełnych artykułów

Komitet Organizacyjny:

mgr Karolina Dziadosz - przewodnicząca

dr Magdalena Miszczuk

dr Małgorzta Sosińska- Wit

mgr Małgorzata Frańczuk

mgr Dawid Lahutta

mgr Marcin Leśkiewicz

 

Kontakt: 

Wszelkie pytania prosimy kierować na

adres e-mail: konferencjawartosc2017@pollub.pl

lub tel. 531 618 144 - Karolina Dziadosz