Wydział Zarządzania

Katedra Finansów
i Rachunkowości

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

Publikacje

 
 1. Finanse: funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych / [Red:] Paździor Artur, Lublin, Politechnika Lubelska, 2014
 2. Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa / Janik Wiesław, Paździor Artur, Paździor Maria, Lublin, Politechnika Lubelska, 2014
 3. Financial determinants of rural areas developmet in the period 2014-2020 / Miszczuk Magdalena, Miszczuk Andrzej // STUDIA REGIONALIA, 2014
 4. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce, [Red:] Janik Wiesław, Lublin, Politechnika Lubelska, 2013
 5. Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym, [Red:] Paździor Artur, Warszawa, CEDEWU, 2013
 6. Ocena stopnia wykorzystywania pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa województwa lubelskiego na podstawie wyników badań ankietowych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU, 2013
 7. Ryzyko badania sprawozdań finansowych małych jednostek w świetle koncepcji proporcjonalnego stosowania międzynarodowych standardów rewizji finansowej na przykładzie jednostki prowadzącej działalność handlową / Sawicka Bogna // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa: Problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, [Red:] Andrzejewski Mariusz, Michera Bronisław - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013
 8. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe a potrzeby odtworzeniowo-modernizacyjne podmiotów branży elektroenergetycznej / Gałązka Karolina // ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE, 2013
 9. Kondycja finansowa i wartość rynkowa spółek giełdowych sektora energetycznego / Janik Wiesław, Paździor Artur // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 2012
 10. Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego na przykładzie specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec / Frańczuk Małgorzata // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 2012
 11. Finansowanie innowacji w małych przedsiębiorstwach ze środków Unii Europejskiej na przykładzie województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 2011