Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

Obszary dyplomowania

Prof. dr hab. Rusłan Motoryn

 • Zarządzanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie
 • Procesy decyzyjne dotyczące kształtowania dochodów i wydatków jednostek samorządów terytorialnych
 • Wpływ podatków i opłat lokalnych na kształtowanie dochodów w podstawowej jednostce samorządu terytorialnego
 • Specjalne strefy ekonomiczne w procesie zarządzania regionem
 • Usługi banku internetowego
 • Budżet państwa i jego funkcje
 • Przyczyny i skutki inflacji

Dr Przemysław Kowalik

Zastosowanie  badań operacyjnych w zarządzaniu:

 • wybór procesów technologicznych
 • przydział zadań
 • planowanie przewozów
 • zarządzanie zapasami
 • optymalizacja kosztów telekomunikacyjnych

Dr Edward Kozłowski

Prognozowanie i symulacja zjawisk rynkowych

Zakres tematyczny prac cz. 1 - analiza szeregów czasowych

 • Wspomaganie decyzji gospodarczych przy pomocy narzędzi identyfikacji i analizy szeregów czasowych
 • Prognozowanie zjawisk gospodarczych w oparciu o modele klasyczne

Zakres tematyczny prac cz. 2 - inżynieria finansowa:

 • Modelowanie rynków finansowych
 • Wybór portfela inwestycyjnego
 • Strategie samofinansujące
 • Analiza wrażliwości instrumentów pochodnych.
Dr Bartosz Przysucha
 • Zarządzanie ochroną środowiska przed hałasem
 • Ekonometryczna Analiza Rynku
 • Wykorzystanie narzędzi statystycznych w modelowaniu procesów rynkowych

Dr Agnieszka Surowiec

 • Modelowanie zjawisk ekonomicznych z zastosowaniem metod ekonometrycznych oraz metod sztucznej inteligencji. Metody doboru zmiennych objaśniających, porównanie modeli. 
 • Modelowanie zjawisk ekonomicznych z zastosowaniem terii gier (podejmowanie decyzji w warunkach konkurencji, problem duopolu, negocjacje pracodawcy – pracobiorcy). 

Prace będą wykonywane z wykorzystaniem różnych technik informatycznych, m. in. technik analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA do analizy danych (metody graficzne, projekty data mining - Statistica Data Miner, metody sztucznej inteligencji - Statistica Neural Network).

Dr Tomasz Warowny

Zastoswanie metod ekonometrycznych do badań rynkowych i marketingowych

 • Modele ekonometryczne w badaniach rynku - analiza wielkości i struktury sprzedaży przedsiębiorstwa.
 • Przetwarzanie danych dotyczących badań marketingowych.
 • Techniki wykorzystania popularnych narzędzi informatycznych służacych do obliczeń ekonometrycznych oraz prezentacji danych (MS Excel, Open Office).