Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

prof. dr hab. inż. Tadeusz Banek

Kierownik Katedry Metod Ilościowych w Zarządzaniu

Lista publikacji

91. Banach Random Walk in the Unit Ball S⊂l2 and Chaotic Decomposition of l2(S,P) / Banek Tadeusz // JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY - 2015, s. 1-8.

90, Averaging discret time signals having finite energy,/ Banek T., Zapała A.// W: Probability in Action 2, [Red.] Z. Łagodowski, Wyd. Politechniki Lubelskiej, 2015, Lublin, s. 7-21.

89. Probability in action / [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward .- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 134 s.

88. Stochastic analysis in the acoustics of damped sounds / Banek T. // W: Mechanics and Control, Vol. 33, No. 1, 2014, p. 1-4.

87. A causal construction of diffusion processes / Banek Tadeusz // W: Probability in action, [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 9-17.

86. Coupling in dynamical systems and its propabilistic consequences / Banek Tadeusz, Kozłowski Edward // W: Probability in action, [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 19-30.

85. Deterministic versus stochastic in the free horizon LQG problem / Banek Tadeusz, Kozłowski Edward // W: Aktualne problemy automatyki i robotyki, [Red:] Józefczyk Jerzy, Malinowski Krzysztof, Świątka Jerzy - Warszawa: Akademicka Oficyna Wydzwnicza EXIT, 2014, s. 94-101 .

84. Applications of stochastic analysis in damped soud propagation / Banek Tadeusz // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej 15-19 kwietnia 2013, Kraków-Zakopane - 2013, s. 57-57.

83. Coupling in dynamical systems and its probabilistic consequences / Banek Tadeusz // W: Advances in Analysis and Decision-Making for Cpmplex and Uncertain systems, [Red:] Lasker George E. , Józefczyk Jerzy - Tecumseh, Ontario: The International institute For Advanced Studies in System Research and Cybernetics, 2012, s. 42-47.

82. Banek T., Cybernetic View on Creation of Political Message, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 58, No. 4, 2010, pp.621-624.

81. Banek T., Incremental value of information for discrete-time partially observed stochastic systems, Control and Cybernetics, Vol. 39, No. 3, 2010, pp. 769-781.

80. Banek T., Kozłowski E., Change control in turbulent environment as stochastic monotone follower problem, In: Stefan Hittman at al. (ed,), Knowledge Base for Management - Theory and Practice, Vydavatelstvo Zilinskiej Univerzity 2010, pp.15-20.

79.  Banek T., Kozłowski E., LQG Monotone Follower Model of Change Control in Turbulent Environment, MCDM Ustroń, 2010, pp.11-30.

78. Banek T., Kozłowski E., Active learning in discrete-time stochastic systems, chapter in "Knowledge-based Intelligent System Advancements: Systemic and Cybernetic Approaches", 2010, pp.350-371.

77. Banek T., Kowalik P., Kozłowski E., Fisher Information Criterion in stopped Self-Learning of Linear Systems, chapter in "Process Control in Menagement" edited by T. Banek, Toruń 2009, pp.41-52.

76. Banek T., Incremental Value of Information in Discrete Time Zero-Sum Stochastic Games with Partial and Different Observations, chapter in "Process Control in Menagement" edited by T. Banek, Toruń 2009, pp.27-40.

75. Banek T., Kozłowski E., LQG Multi-Jumps Follower as a Model of Company Reorganization, chapter in "Process Control in Menagement" edited by T. Banek, Toruń 2009, pp.13-26.

74. Banek T., Kozłowski E., Model sterowania ryzykiem operacyjnym w bankach, Modelowanie preferencji a ryzyko `08: Prace Naukowe, T. Trzaskalik [Red.], Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 145 - 152.

73. Banek T. Matematyka dla Zarządzania, rozd. w monografii Zarządzanie: Doświadczenia i problemy, pod red. W.Sitko, Wyd. System-Graf, Lublin 2008, s. 59-74.

72. Banek T, Hordjewicz T., Kozłowski E., A problem of active learning in stochastic linear systems, 14th Int. Congress of Cybernetics and Systems of WOSC, Wrocław, Poland, September 9-12, 2008, pp. 113-121.

71. Banek T, Hordjewicz T., Kozłowski E., Adaptive control of conditional entropy for linear systems, Proceedings of Artificial Intelligence Studies, 2006, Vol. 3 (26), 227-234.

70. Banek T, Kozłowski E., Adaptive control of system entropy, Control and Cybernetics, 2006, Vol. 35, No. 2, 279-289.

69. Banek T, Kozłowski E., Self-learning jako zadanie sterowania dualnego, Rozdział w monografii p.t. Systemowo-Komputerowe Wspomaganie Zarządzania Wiedzą, Exit Warszawa,2006, 157-236.

68. Banek T., Kulikowski R., Adaptive control of Fisher information, Cybernetics and Systems Analysis, 2005, Vol. 41, No. 2, pp. 224-232.

67. Banek T., Kulikowski R., Adaptive control of Fisher information, Kibernetika i Sistemnyj Analiz, No. 2, pp. 81-91 March-April 2005.

66. Banek T., Kozłowski, Sterowanie adaptacyjne jako metoda samo-uczenia w zadaniach portfolio, Modelowanie Preferencji a Ryzyko '05, Prace Naukowe, T. Trzaskalik [Red.], Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

65. Banek T., Kozłowski, Adaptacyjne sterowanie z losowym horyzontem, XV Krajowa Konf. Automatyki,2005, tom I, 257-261

64. Banek T., Kozłowski, Active and passive learning in control processes, applications of entropy concespt, Systems Sciences, 2005, 31, N.2, 29-44.

63. Banek T., Kozłowski E., Adaptive control with random horizon, Annales Informatica, 2005, 3, 5-14.

62. Banek T., Kozłowski E., Active and passive learning in control processes, Proc. 15th Int. Conf. on System Science, 2004, Vol II, 38-48.

61. Banek T., Kozłowski E., Algorytmy identyfikacji maksymalizujące ilość informacji Fishera, Rozdział w książce pod red. J.M.Olchowika, pt. Rachunek Globalny a Przyszłość Informatyki, referaty z Konferencji w Białej Podlaskiej 29-30 październik 04.

60. Banek T., Kozłowski E., Sikorski M., Efekt Mallowsa-Akaike w selekcji modeli przetwarzania informacji, Modelowanie Peferencji a Ryzyko '04, Prace Naukowe, T. Trzaskalik [Red.], Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, 57-67.

59. Banek T., R.Kulikowski, Information pricing for portfolio optimization, Control and Cybernetics, 2003, vol 32, Nr 4, 2003.

58. Banek T., Kozłowski E., On an operational model of single investment selection with information cost, Control and Cybernetics, 2003, vol 32, Nr 1.

57. Banek T, Derivatives of diffusions with applications in finance, Bul. Pol. Ac.:Tech., 51, 3, 2003.

56. Banek T., R.Kulikowski, Value of Information for Portfolio Optimization, Bul. Pol. Ac.:Tech., 51, 3, 2003.

55. Banek T., R.Kulikowski, Management of Intellectual Capital, Bul. Pol. Ac.:Tech., 51, 3, 2003.

54. Banek T., Kozłowski E., Extension of the portfolio models with an aspect of purchase information, Bul. Pol. Ac.:Tech., 51, 3, 2003.

53. Banek T., Diffusios, their derivatives and expansion in Wiener chaos, Systems and Control Letters, 2003, 49/4 pp.279 – 294.

52. Banek T., Kozłowski E., Sikorski M., Efekt Mallowsa - Akaike w selekcji modeli przetwarzania informacji, Konferencja: Modelowanie Preferencji a Ryzyko03, Prace Naukowe, T. Trzaskalik [Red.], Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003.

51. Banek T., Wartość Informacji, Modelowanie Preferencji a Ryzyko ’02, Prace Naukowe, T. Trzaskalik [Red.], Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 29-42.

50. Banek T., Kozłowski E., Konstrukcja portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem kosztów zakupu informacji, Materiały konferencyjne: Badania Operacyjne i Systemowe wobec wyzwań XXI wieku, VI-1—VI-12, Warszawa 2002.

49. Banek T., Kozłowski E. O płanisticzeskoj modeli konstrukcji inwesticionnogo portfela prinimajuszczej wo wnimanije rashody swiazannyje s pokupkoj informacji, Materiały międzynarodowej konferencji: Problemy regionalnej ekonomiki: teoria i praktyka, Gomel 2001, str. 228 – 231.

48. Banek T., Rachunek ryzyka, WSZiA w Zamościu Seria: Monografie Nr 2, Lublin 2000.

47. Banek T., Kowalik P., Kozłowski E., Numerical simulation of a portfolio selection model with  information costs, Control and Cybernetics, 2000, vol. 1, No. 1, 617-622.

46. Banek T., Kaproń H., Rzymowski W. Teoria konkurencji dystrybutorów energii, Rynek Energii 1 (26) luty 2000, 2-6.

45. Banek T., Nowoczesne badania operacyjne, wyzwania i dylematy, Rynek Energii 2 (27) kwiecień 2000, 26-31.

44. Banek T., Chaos expansion for the solution of stochastic differential equations, Systems & Control Letters, 1999, 36, 351-358.

43. Banek T., Kowalik P., Kozłowski E., Portfolio selection model with information costs, Control and Cybernetics, 1999, vol. 28, No. 1, 89-99.

42. Banek T., Kowalik P., Portfolio planning models with information costs,  Badania Operacyjne i Decyzje, 1999, Nr 2, 5-14.

41. Banek T. Parametric minimization of influence of stochastic disturbation in linear systems, Archives of Control Sciences, 1998, vol. 7 (XLIII), Nr 1-2, 99-104.

40. Banek T., Konkurencja podmiotów gospodarczych na rynku, Prace IV Konferencji Naukowo-Technicznej, Nałęczów, 19-21 listopad, 1998, 13-14.

39. Banek T., Grabowski T., Goszczyński J., Maryniak J., Pietrucha J., Pyrz J., Zastosowanie metody filtracji do budowy algorytmu identyfikacji parametrów obiektu latającego, Prace X Konferencji pt. Symulacja Procesów Dynamicznych, Wydz. Elektr. Pol. W-wskiej oraz Oddz. W-wskiego PTMTiS, 1998, 403-409.

38. Banek T., Batko W., Estymacja Zaburzeń w Systemach Monitorujących, Wydawnictwo AGO, Kraków 1997.

37. Banek T., Batko W., Optimal filtering of disturbance in the process of estimation of vibration spectrum in diagnostic signal being monitored, Mech. Syst. and Sign. Proc., 1997, 11 (5), 743-749.

36. Banek T., Batko W., Time estimation of disturbance occurences in monitoring systems, ZAMM Z. angew. Math. Mech. 77, 1997, 2, 107-114.

35. Banek T., Matematyka Biznesu to Rachunek Spekulacji czy spekulacje rachunkowe, Rynek Energii, Nr 1, 2-7, 1997 luty.

34. Banek T., Batko W., Symulacyjne metody oszacowania czasu wyjścia, XXIV Symp. Diagnostyki Maszyn, Węgierska Górka, 1997, 3-8. 03. Pol. Śl. Inst. Transportu.

33. Banek T., Batko W., Symulacyjna metoda analizy wpływu zjawisk zużycia na proces wyjścia monitorowanych przebiegów z obszarów dopuszczalnych, Zeszyty Naukowe AGH  Mechanika, 1997, tom 16, Zeszyt 1, 13-22.

32. Banek T., Batko W., "Filtering of the noise generated by shaft contour deformations in monitoring systems", Appl. Math. and Comp. Sc., 1996, vol. 6, No 1, 97-108.

31. Banek T., Batko W., "Zastosowanie rozwinięcia Wienera-Ito do symulacyjnego wyznaczania czasu wyjścia monitorowanych sygnałów, IX Sympozjum Dynamiki Konstrukcji", Rzeszow-Jawor, 9.11.1996, Folia Scientiarium Ersitatis Technicae Resoviensis, Nr 151, 17-22.

30. Banek T., A monotone follower problem, Control and Cybernetics, vol.24 (1995) No.1,   41-45.

29. Banek T., Optymalna taryfa przy sprzedaży energii cieplnej realizująca maksymalny zysk przy zadanym ryzyku, Rynek Energii, nr 1, listopad 1995, 25-26.

28. Banek T., Optymalna taryfa przy sprzedaży energii cieplnej realizująca zadany zysk przy minimalnym ryzyku, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Rynek Energii Cieplnej, Kazimierz Dolny, 16-18 listopada 1995, 85-86.

27.Banek T., Batko W., Analiza czasu wystąpienia zaburzeń w systemach monitorujących, III Ogólnopolska Konferencja "Układy dynamiczne w aspekcie teorii i zastosowań", Łódź, 6 grudnia 1995, 69-76.

26. Banek T., Zastosowanie rozwinięcia Wienera-Itô do wyznaczania charakterystyk probabilistycznych sygnałów, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedry Maszyn Górniczych i Wiertniczych na temat "Modele tarcia i zużycia powierzchni kontaktowych materiałów kruchych i metali". Kazimierz Dolny 28.12 -29.12. 1995 r., 69-74.

25. Banek T., Batko W., Estymacja trajektorii drgań wirnikowych w systemach monitorujących, Zeszyty Naukowe AGH, Seria Mechanika, 14 (4), 1995, 361-370.

24. Banek T., Batko W., Method of supporting functionals in the estimation of alarm conditions in systems of vibrational monitoring, Journal of Theoretical and Applied Mathematics, 4 (32) 1994, 931-944.

23. Banek T., Batko W., Nowe rozwiązania filtracyjne i predykcyjne w systemach drganiowego monitorowania stanu łożysk ślizgowych. ZN AGH seria Mechanika 1 (1994) XIII, 33-45.

22. Banek T., Batko W., Estymacja stanów alarmowych w systemach drganiowego nadzoru stanu łożysk ślizgowych, Materiały XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Teorii Maszyn i Mechanizmów, Gdańsk 23-26.11.1994.

21. Banek T., Batko W., Noise filtering in monitoring systems, Jour. of Applied Math. and Computer Science, vol .3, (1993).

20. Banek T., Batko W., Filtracja zakłóceń w procesie dozorowania łożysk hydromechanicznych, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 4 (96) 1993.

19. Banek T., Batko W., Optymalna filtracja i predykcja w procesie monitorowania stanu łożysk hydromechanicznych, Problemy Eksploatacji 6/93, Diagnostyka, Radom - Kozubnik 1993, 33-40.

18. Banek T.,Batko W., Zastosowanie filtru Kalmana w procesie monitorowania stanu łożysk ślizgowych, EXPLO-SIL'92, Eksploatacja Silników, Gdynia ’92,5-12.

17. Banek T.,Batko W., Optymalna filtracja monitorowanych sygnałów diagnostycznych, Dynamika i Diagnostyka Maszyn Wirnikowych, Diagnostyka' 92 PTDT, Poznań 1992, 111-117.

16. Banek T.,Batko W., Ein stochastisches model von nachhallvorgangen zur bestimmung der nachhalzeit, Proceedings 6-th International Fase-Congres 1992, 29-31 July, Zurich, Switzerland, 113-116.

15. Banek T, Bałtowski M., Sterowanie produkcją dużej firmy w warunkach niepewności, Przegląd Statystyczny R.XXXVIII, Zeszyt 2 (1991).

14. Banek T., "Optymalna filtracja i predykcja sygnałów opisywanych stochastycznymi równaniami różniczkowymi", praca habilitacyjna, Wyd. UMCS, Lublin 1990.

13. Banek T., Optimal discounted control of the bilinear diffusion process and its application to economics, Control and Cybernetics, vol. 18, (1989), No. 3-4, 85-95.

12. Banek T., Zastosowanie najnowszych wyników teorii filtracji do celów diagnostyki technicznej, ZN AGH seria Mechanika, 1989, Tom 8, Zeszyt 3, 5-12. 

11. Banek T., Filtering of some nonlinear diffusions satisfying the general Benes condition, Systems & Control Lett. 11 (1988), 333-339.

10. Banek T., Giedymin O., Stochastic price-quantity optimal control problem with constraints, Control and Cybernetics, vol. 17, (1988), No. 4, 319-323.

9.  Banek T., Giedymin O., Stochastic production-inventory control problem with random demand, Control and Cybernetics, vol. 16, (1987), No. 3-4, 85-90.1986.

8.  Banek T, Exact finite dimensional predictors for certain diffusions with nonlinear drifts, Control and Cybernetics 15 (1986) 1, (27-34).

7.  Banek T., Filtering of absorbing and reflecting Brownian motion, Systems & Control  Letters  8 (1986), 153-159.

6.  Banek T., On linear 3-person differential evasion games, Podstawy Sterowania, 1984, Tom 14, Zesz. 4, 329 – 340.

5.  Banek T., On linear 3-person differential evasion games, 23rd Annual Conference of Avaiation and Astronautics, Feb 1981, Tel-Aviv, Israel.

4.  Banek T., On a multicriterial linear differential evasion game, Prace IBS PAN, 44, 82-96, W-wa 1979.

3.  Banek T., On multicriterial quasi-linear differential evasion game, Podstawy Sterowania 9 (1979).4, 413-422.

2.  Banek T., Istnienie punktów prawie-siodłowych dla gier ciągłych w przestrzeniach Banacha, Rozprawa doktorska AGH Kraków, Wydz. Elektryczny, Inst. Automatyki i Elektroniki, 1975.

1.  Banek T., Łada, A., Obserwowalność niestacjonarnych układów liniowych, w H. Górecki: Teoria sterowania, Cz. 4, Referaty doktorantów, Kraków AGH 1974, 217 – 221, Skrypty uczelniane Nr 416.

Inne publikacje

  1. Banek T., Prezentacja  metod  identyfikacji nieznanych parametrów pod kątem oceny ich przydatności do symulacji numerycznej ruchu obiektu w locie. Praca wykonana dla Instytutu Lotnictwa w ramach grantu KBN 9 T12C 006 08.
  2. Banek T., Matematyka Biznesu to Rachunek Spekulacji czy spekulacje rachunkowe, Wykład inauguracyjny w Politechnice Lubelskiej 1996, Wydawnictwo Uczelnianie PL.
  3. Banek T., Algorytm identyfikacji parametrów obiektu latającego metodą filtracji, Raport 1095/Z/kf/97 do projektu KBN 9T12C 006 08, W-wa 1997.
  4. Banek T., R.Kulikowski, Value of Information for Portfolio Optimization, Research Report RB/70/02, Systems Reseach Institute PAN.
  5. Banek T., R.Kulikowski, Management of Intellectual Capital, Research Report RB/70/02, Systems Reseach Institute PAN
  6. Banek T. Redukcja problemu występowania chaosu deterministycznego w stochastycznych systemach sterowanych adaptacyjnie do problemu występowania chaosu w systemach deterministycznych, RAPORT do Grantu KBN 7T 07D 027 11

 

Prace nie opublikowane

  1. Banek T., Kozłowski E., Change Control in Turbulent Environment as Stochastic Monotone Follower Problem (wysłane do Cybernetics).
  2. Banek T., The Wiener-Ito homogeneous chaos expansion, Referat wygłoszony na XXXVIII Symp. Modelowanie w Mechanice,  Wisła 8-12 luty, PTMTiS, Komited Mechaniki PAN, Pol. Śl.
  3. Banek T., Pricing portfolio with information costs, 1997, Praca cytowana w Rachunku Ryzyka, 2000.

Banek T., Pricing portfolio with gathering information, 1997, Praca cytowana w Rachunku Ryzyka, 2000.