Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Informacje ogólne

Akademia Przedsiębiorczego Ucznia to otwarty Regionalny Konkursu na wykonanie najlepszego biznesplanu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-19 lat.

Celem Konkursu jest rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród ludzi młodych.

Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu upływa 31 października 2017 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 8 listopada 2017 roku, do godz. 15.00.

Lista finalistów wyłoniona na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych projektów ogłoszona zostanie do 17 listopada 2017 roku.

Gala Finałowa Konkursu odbędzie się 12 grudnia 2017 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – ocena formalna, która obejmuje:

*Wszystkie ww. punkty są obligatoryjne. Decyduje data stempla pocztowego.

II etap – ocena merytoryczna, która obejmuje:

 • koncept biznesowy;
 • innowacyjność/ oryginalność;
 • realne szanse realizacji i powodzenia projektu;
 • ocena analizy rynku;
 • konkurencyjność;
 • założenia finansowe.

III etap – finał. W jego trakcie 6 najlepszych zespołów przedstawi swój pomysł na biznes w 10 minutowej prezentacji multimedialnej. Dodatkowo każdy zespół będzie opowiadał na pytanie Kapituły Finałowej, która podejmuje decyzję co do wyboru laureatów w drodze jednogłośnego głosowania zwykłą większością głosów.

Ocenie podlegać będzie:

 • poziom/charakter prezentacji multimedialnej z elementami autoprezentacji członków zespołów;
 • umiejętność szybkiego reagowania podczas odpowiadania na pytania Kapituły;
 • pasja i zaangażowanie w przekazywaniu treści biznesplanu;
 • podział ról i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 1. Posiadanie statusu osoby uczącej się i uczęszczanie do szkoły ponadgimnazjalnej w województwie lubelskim.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział 3-osbowe zespoły z opiekunem/nauczycielem. Maksymalnie z jednej szkoły mogą zgłosić się 3 zespoły.
 3. Wypełnienie kwestionariuszy zgłoszeniowych wraz z podpisanymi oświadczeniami.
 4. Samodzielne opracowanie streszczenia dotyczącego założeń biznesplanu.
 5. Opracowanie biznesplanu zgodnie ze wzorem.
 6. Nadesłanie wymaganych dokumentów oraz projektu biznesplanu w terminie do 31 października 2017 roku do 8 listopada 2017r. do godz. 15.00 w formie elektronicznej na adres poczty m.palka@pollub.pl lub akademia@pollub.pl oraz pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub doręczenie podpisanych dokumentów osobiście w zaklejonej kopercie we wskazanym terminie jw. na następujący adres:

Biuro Promocji i Projektów
Politechnika Lubelska
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38H, bud. Spichlerz, pok. 2

z dopiskiem: Pierwszy Regionalny Konkurs: „Akademia Przedsiębiorczego Ucznia”.

Zgłoszenia do Konkursu powinny zawierać:

 1. Wydrukowany i wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z podpisanymi oświadczeniami. Każdy uczestnik Konkursu (każdy uczeń wchodzący w skład zespołu) wypełnia druki oddzielnie.
 2. Streszczenie założeń biznesplanu o objętości 250 słów, w formacie elektronicznym oraz w formie wydruku. Streszczenia nie będą oceniane, posłużą Organizatorowi do przedstawienia Uczestników na stronie internetowej Konkursu. Streszczenie będzie traktowane jako informacja jawna. Plik elektroniczny należy opisać: tytuł biznesplanu_streszczenie.
 3. Biznesplan należy przygotować zgodnie z podanym wzorem w formie wydruku podpisanego przez wszystkich autorów/członków zespołu, opiekunów prawnych i nauczyciela/opiekuna. Maksymalna objętość biznesplanu nie może przekroczyć 15 stron (czcionka Times New Roman 12, wszystkie marginesy 2,5cm, interlinia 1,5). Plik elektroniczny należy opisać w następujący sposób: tytuł biznesplanu_biznesplan.

 

Nagrody:
Finaliści Konkursu otrzymają karty podarunkowe o wartości:

 • I miejsce - 700 zł
 • II miejsce - 500 zł
 • III miejsce - 300 zł
 • IV miejsce - 200 zł
 • V miejsce - 200 zł
 • VI miejsce - 200 zł

dla każdego członka zespołu na dowolny zakup do sklepu ze sprzętem multimedialnym.

Dla każdego z opiekunów zespołów finałowych przewidziano nagrody w postaci kart podarunkowych o wartości 200 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie.