Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Kompetentny menedżer

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Instytucja, w której złożono wniosek: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: od: 2017-02-01 do: 2018-06-30

Kierownik merytoryczny projektu: dr inż. Jakub Bis

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 140 studentów (min. 60% kobiet) Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju oraz w obszarach zgłaszanych przez pracodawców poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych, umiejętności komunikacyjnych oraz informatycznych.

Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2018 roku.

Cel jest zgodny z celem szczegółowym działania 3.1 POWER oraz osi priorytetowej III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Grupę  docelową stanowią osoby uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym i będące studentami ostatnich dwóch lat studiów. Dzięki uzyskaniu kwalifikacji zgodnych z aktualnym zapotrzebowaniem w gospodarce, absolwenci opuszczający mury uczelni staną się atrakcyjni dla pracodawców. Studenci otrzymają możliwość uzyskania certyfikatów (w oparciu o system VCC), które będą potwierdzeniem posiadania konkretnych kwalifikacji.

Studenci Wydziału Zarządzania będą również uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, dodatkowo wykonają zadania praktyczne w kilkuosobowych zespołach we współpracy z przedsiębiorstwami w formie projektów. Na koniec odbędą się kilkudniowe wizyty studyjne u pracodawców.

Informacje o naborze do projektu.