Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Manager designer

„MANAGER DESIGNER - podniesienie kompetencji studentów Politechniki Lubelskiej w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju”.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Instytucja, w której złożono wniosek: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: od: 2017-01-01 do: 2019-07-31

Kierownik merytoryczny projektu: dr Elżbieta Czarnocka

Głównym celem projektu jest zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy przez absolwentów Wydziału Zarządzania, poprzez podniesienie ich kompetencji zawodowych, umiejętności komunikacyjnych, informatycznych oraz analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Cel jest zgodny z celem szczegółowym działania 3.1 POWER oraz osi priorytetowej III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Projekt skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia kierunków: finanse i rachunkowość, zarządzanie oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, którzy podejmują (w okresie naboru) naukę na ostatnich dwóch latach studiów.

W ramach Projektu studenci otrzymają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

  • DESIGN THINKING
  • KOMUNIKACJI: Autoprezentacja / Negocjacje /
  • PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: Business Play lub Business Strategy

Ponadto będą mogli uczestniczyć w certyfikowanych szkoleniach:

  • SZKOLENIE JĘZYKOWE - English for Business (certyfikat LCCI)
  • SZKOLENIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI:

    - Agile® lub Prince®

  • SZKOLENIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W BIZNESIE: 

    - Manager zarządzania ryzykiem lub Auditor bezpieczeństwa informacji

  • SZKOLENIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ERP: 

    - EPM - Enterprise Project Management   lub  CRM - Customer Relationship Management

Podsumowaniem kursu będą kilkudniowe WYJAZDOWE WIZYTY STUDYJNE u pracodawców.

Projekt będzie realizowany do dnia 31 lipca 2019 roku.

Informacje o naborze do projektu.