Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Modele finansowania

Tytuł projektu: Modele finansowania rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym

Grant N N511 31 5440 (umowa Nr 3154/B/TO2/2011/40).

Celem głównym projektu badawczego była analiza czynników rozwoju energetyki w Polsce oraz ocena możliwości wykorzystania różnych instrumentów finansowych do pozyskania środków niezbędnych do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce. Realizacje tego celu wymagała:

  • analizy istniejącego stanu technicznego i technologicznego infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce,
  • analizy potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw elektroenergetycznych z uwzględnieniem warunków rynkowych i prawnych,
  • analizy instrumentów finansowych pod kątem ich istoty, warunków stosowania oraz celowości zastosowania do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • oceny czynników ryzyka inwestycyjnego oraz zagrożeń wynikających z zastosowanych instrumentów finansowych,
  • opracowania modeli kształtowania struktury źródeł finansowania przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych w elektroenergetyce.

Rezultatem badań było opracowanie dwóch modeli doboru źródeł finansowania inwestycje w przemyśle elektroenergetycznym. Pierwszy oparty jest na koncepcji struktury kapitału zaproponowanej przez A. Damodarana, drugi jest modelem opracowannym przez współautora badań dr inż. A. Paździora. Nawiązuje on do koncepcji A. Damodarana, która została dostosowana do warunków polskiej gospodarki. Na podstawie obu koncepcji (modeli) oszacowano możliwości finansowe spółek (giełdowych) oraz wybranych spółek nie notowanych na GPW w Warszawie, uwzględniając środki własne i źródła zewnętrzne. Podano również zasady według których można ustalać (dobierać) kapitały obce.

Przedstawione badania i ich wyniki mogą być wykorzystane przez osoby odpowiedzialne za politykę finansową spółek elektroenergetycznych. Dzięki racjonalnym metodom doboru źródeł finansowania można zminimalizować koszty kapitałów finansujących przedsiębiorstwa i określone przedsięwzięcia inwestycyjne oraz stworzyć szansę na wygenerowanie dodatkowych korzyści dla właścicieli.

Wyniki prowadzonych badań były publikowane na bieżąco w czasopismach i monografiach naukowych. Opublikowano dwie monografie:

  1. W. Janik (red), Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce, wyd. P.L. , Lublin 2013,
  2. A. Paździor, Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym, Wyd. CEDEWU, Warszawa 2013

Ponadto z tego zakresu autorzy opublikowali 14 artykułów oraz dwie monografie. Wyniki badań były również przedmiotem referatów głoszonych na konferencjach naukowych. Dotychczas wygłoszono 8 referatów.