Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Ankietyzacja

Szczególne miejsce w WSZJK pełni proces oceny zajęć dydaktycznych przez studentów Wydziału Zarządzania. Każdorazowo, po zakończeniu danego semestru studiów, studenci wszystkich lat i kierunków biorą udział w badaniu ankietowym,  dotyczącym jakości zrealizowanych zajęć, w których uczestniczyli. Badania te są prowadzone anonimowo przy pomocy narzędzia badawczego - ankiety elektronicznej. Wyniki procesu ankietyzacji za oba semestry podlegają opracowaniu w formie indywidualnych i zbiorczych raportów. Informacje uzyskane w ten sposób, po analizie dokonanej przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia i są prezentowane Dziekanowi Wydziału. Indywidualne raporty z poszczególnych zajęć przekazywane są także prowadzącym te zajęcia, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych. Indywidualne wyniki ankietyzacji zajęć stanowią element okresowej oceny pracownika, zaś zbiorcze wyniki stanowią element corocznego sprawozdania z funkcjonowania WSZJK w Wydziale Zarządzania. Informacja taka jest również prezentowana na posiedzeniu Rady Wydziału.