Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Cele, zadania i najważniejsze działania

Ogólnym celem funkcjonowania tego systemu jest doskonalenie procesu kształcenia studentów, zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy, mając na uwadze ich przyszłe kariery zawodowe, jednocześnie upowszechniając ideę uczenia się przez całe życie. Szczegółowe cele WSZJK ustanowiono w pełnej zgodności z brzemieniem Uchwały Senatu PL i są one następujące:

 • stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach i formach edukacji,
 • powiązanie obszarów kształcenia z potrzebami społecznymi i gospodarczymi kraju oraz regionu, a także Misją i Strategią Uczelni,
 • powiązanie systemu kształcenia z prowadzonymi badaniami naukowymi,
 • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju kadry dydaktycznej,
 • zwiększenie podmiotowości osób uczących się w procesie kształcenia oraz ich mobilności w kraju i za granicą,
 • zapewnienie właściwych warunków realizacji procesu kształcenia wraz z ciągłym ich doskonaleniem,
 • prowadzenie właściwej działalności informacyjnej w celu upowszechniania wiedzy na temat oferty dydaktycznej, jakości kształcenia oraz poziomu wykształcenia absolwentów Uczelni.

Dla sprawnego funkcjonowania i doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Wydziale Zarządzania, kluczowe znaczenie ma informacja o stanie najważniejszych elementów charakteryzujących proces kształcenia. Do instrumentów wykorzystywanych w tym zakresie należą, w szczególności.:

 • wyniki oceny zajęć przez studentów uzyskane po każdym semestrze,
 • ocena osiągniętych efektów kształcenia, realizowana w każdym semestrze dla każdego przedmiotu (modułu) przez prowadzących zajęcia,
 • kompleksowa ocena osiągniętych efektów kształcenia, realizowana pod koniec każdego roku  akademickiego dla każdego kierunku studiów przez radę programowa kierunku,
 • coroczne sprawozdanie z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania, przedstawiane Radzie Wydziału przez pełnomocnika Dziekana ds. jakości kształcenia na początku każdego roku akademickiego,
 • kwestionariusz samooceny jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej, przygotowywany przez Dziekana co dwa lata.

Rada Wydziału, na początku każdego roku akademickiego, poświęca jedno ze swoich posiedzeń, głównie zagadnieniom doskonalenia jakości kształcenia w Wydziale, wykorzystując w tym zakresie informacje zgromadzone w wyniku stosowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, w szczególności zaś, informacje zawarte w raporcie rocznym z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, przygotowanym przez pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia.