Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Historia

Działania zmierzające do utworzenia i wdrożenia  Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania podjęto jesienią 2012 roku, zgodnie inicjatywami realizowanymi w całej Politechnice Lubelskiej w tej mierze. Działania te prowadzono sukcesywnie, w oparciu o decyzje i powstające akty prawne, regulujące, w skali całej Uczelni wdrażanie, funkcjonowanie i doskonalenie WSZJK PL. Uznano, że wewnętrzne akty prawne obowiązujące w Politechnice Lubelskiej są wystarczającą podstawą prawną do podejmowania skutecznych działań w tym zakresie – zwłaszcza, iż przedmiotowe Uchwały Senatu oraz Zarządzenia Rektora PL w sposób precyzyjny i szczegółowy regulowały cele, zadania i sposób ich realizacji.

Podstawowe, wewnętrzne akty prawne w Politechnice Lubelskie regulujące działania w zakresie zapewnienia jakości kształcenia to, co najmniej:

  • Uchwała Nr 46/2012/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej  (z późn. zmianami),
  • Zarządzenie Nr R-34/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych elementów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (z późn. zmianami),
  • Zarządzenie Nr R-44/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Zarządzenie Nr R-19/2014 (z późn. zmianami),
  • Uchwała Nr 49/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania planów studiów i programów kształcenia w Politechnice Lubelskiej (w trakcie zmianami),
  • Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie systemu weryfikacji efektów kształcenia w Politechnice Lubelskiej.

Prace nad utworzeniem systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej rozpoczęto od powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia oraz utworzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Ukoronowaniem ponad rocznych prac w zakresie systemu jakości kształcenia w Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej, było podjecie w dniu 02.07.2014 roku przez Radę Wydziału Zarządzania, uchwały: „w sprawie ustanowienia wewnętrznego systemy zapewnienia jakości kształcenia”. Uchwała ta stanowi podstawę funkcjonowania WSZJK w Wydziale Zarządzania.