Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia

Na osobne omówienie zasługuje funkcjonujący od początku bieżącego roku akademickiego system oceny efektów kształcenia, który jest istotnym elementem WSZJK, i który został wprowadzony Zarządzeniem Rektora, jako jednolity system w całej Politechnice Lubelskiej.

Celem funkcjonowania systemu weryfikacji efektów kształcenia jest potwierdzenie osiągnięcia przez studenta efektów ustalonych dla danego kierunku studiów wraz z określeniem stopnia ich uzyskania. Najważniejsze zasady na jakich oparto ten system to:

 • weryfikacja dotyczy wszystkich efektów kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, określonych dla kierunku studiów;
 • weryfikacja przeprowadzana jest na wszystkich kierunkach kształcenia, poziomach i profilach studiów;
 • system obejmuje wszystkich pracowników Uczelni uczestniczących w procesie kształcenia, studentów i absolwentów, a także pracodawców.

Cztery podstawowe elementy systemu weryfikacji efektów kształcenia, można przedstawić następująco:

 • weryfikacje osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w procesie kształcenia w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów/modułów (i/lub ich form);
 • weryfikacje osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia przypisanych do praktyk studenckich;
 • weryfikacje osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia dla całego programu studiów określonych dla procesu dyplomowania (pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego);
 • weryfikacje zakładanych efektów kształcenia dokonywana przez absolwentów poszczególnych kierunków studiów, poziomów i profili kształcenia, a także pracodawców w aspekcie zgodności efektów z oczekiwaniami rynku pracy.

W skład systemu oceny stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia wchodzą:

 • oceny końcowe wystawiane z poszczególnych przedmiotów/modułów, obliczane jako średnia ważona z ocen uzyskanych z poszczególnych form przedmiotu/modułu i liczby punktów ECTS przypisanych do tych form;
 • ocena lub zaliczenie praktyk studenckich, zgodnie z zasadami przyjętymi w programie studiów dla danego kierunku;
 • ocena z pracy dyplomowej, stanowiąca średnią arytmetyczną oceny promotora i recenzenta;
 • ocena z egzaminu dyplomowego, zgodnie z zasadami przyjętymi w programie studiów dla danego kierunku

W zakładce „Do pobrania” zamieszczono prezentację z wewnętrznego szkolenia pracowników dydaktycznych Wydziału Zarządzania, na ww. temat, które odbyło się w dniu 02.02.2015.