Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Organizacja WSZJK w Wydziale Zarządzania

W Wydziale Zarządzania nadzór nad funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu zapewnienia jakości kształcenia sprawuje Dziekan Wydziału, zaś uczestnikami i realizatorami systemu są wszyscy pracownicy Wydziału. W funkcjonowaniu i doskonaleniu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, szczególną role pełnią:

 • Prodziekan ds. Studenckich,
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia,
 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia,
 • rady programowe dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.

Przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia jest Pełnomocnik Dziekana. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich Katedr funkcjonujących na Wydziale, przedstawiciel studentów, wydelegowany przez Samorząd Studencki oraz dwóch przedstawicieli pracodawców. Razem z Przewodniczącym omawiana Komisja liczy 10 osób.

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia pracuje zgodnie z przyjętym harmonogramem, który jest opracowywany i zatwierdzany raz w roku, zaś spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu. Zebrania są protokołowane. Do najważniejszych zadań tej Komisji należy:

 • współuczestniczenie w tworzeniu i doskonaleniu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
 • opiniowanie nowo projektowanych programów kształcenia,
 • opiniowanie zmian w monitorowanych programach kształcenia,
 • opiniowanie merytoryczne obsady kadrowej poszczególnych kierunków studiów,
 • przedkładanie dziekanowi opinii i wniosków na podstawie analizy:
  - opinii pracodawców (z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uzyskanych na podstawie informacji z rynku pracy,
  - opinii absolwentów o przydatności nabytych, jak i brakujących elementów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w danym programie kształcenia, uzyskanych na podstawie przeprowadzanych ankiet,
 • analiza wyników ankiet studenckich dotyczących oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w danym semestrze oraz oceny prowadzonych przedmiotów,
 • ocena stosowanych metod weryfikacji procesu kształcenia,
 • ocena programów kształcenia pod katem całkowitego nakładu pracy studenta oraz osiągania założonych efektów kształcenia,
 • ocena prac dyplomowych pod katem spełnienia wymagań metodycznych i merytorycznych oraz poszanowania praw autorskich,
 • wdrażanie decyzji podjętych przez Uczelniana Rade ds. Jakości Kształcenia,
 • inicjowanie działań naprawczych w przypadku niespełnienia standardów jakości,
 • sporządzanie rocznych raportów z działalności komisji oraz przedstawianie ich Dziekanowi i Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia.