Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką

Nadbystrzycka 38, pokój 241
20-618 Lublin
tel.: (+48 81) 538 45 26
e-mail: wz.keizg@pollub.pl

Kierownik Katedry

 • prof. dr hab. Ewa Bojar

Pracownicy Katedry

 • dr inż. Jakub Bis
 • dr Magdalena Czerwińska
 • dr inż. Korneliusz Pylak
 • dr Agnieszka Rzepka
 • dr Jacek Witkowski
 • dr inż. Anna Żelazna
 • mgr Ewa Daszczuk - sekretariat

Telefony i adresy e-mail pracowników Katedry - dane do pobrania z bazy adresowej Politechniki Lubelskiej na https://ehms.pollub.pl/staff.php

Publikacje pracowników Katedry - wykaz

Profil naukowy, realizowane i planowane tematy badawcze

 • Badanie rozwoju regionalnego i lokalnego, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych i klastrów jako zorganizowanej formy współpracy stanowiącej podmiot zarządzania,
 • Badania nad modelami procesów innowacyjnych w regionach,
 • Efektywność ekonomiczna rozwiązań innowacyjnych,
 • Badanie szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej podmiotów za zasoby ludzkie oraz środowisko naturalne,
 • Analiza kapitału intelektualnego przedsiębiorstw i regionów,
 • Badania w obszarze e-zdrowia,
 • Analiza kompetencji administracji publicznej w zakresie wspierania rozwoju strategicznego, w tym innowacyjnego,
 • Zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego na szczeblu lokalnym, uwzględnianie potrzeb środowiska w planowaniu oraz realizacji działań w ramach rozwoju lokalnego, wykorzystywanie potencjału przyrodniczego dla potrzeb rozwoju gmin,
 • Badania szeroko pojmowanego procesu globalizacji ekonomicznej,
 • Koncepcja zarządzania wiedzą w sieci relacji międzyorganizacyjnych w korelacji do koncepcji żywych laboratoriów (ang. living labs).

Dydaktyka i kierunki prowadzenia prac dyplomowych

Dydaktyka - prowadzone zajęcia:

 1. Podstawy ekonomii, mikroekonomia i makroekonomia, polityka gospodarcza
 2. Ekonomiczne i prawne zagadnienia integracji europejskiej
 3. Handel międzynarodowy
 4. Prawo
 5. Zarządzanie projektami europejskimi
 6. Analizy ekonomiczno-finansowe w projektach unijnych
 7. Efektywność ekonomiczna rozwiązań innowacyjnych
 8. Proces inwestycyjny w warunkach rozwoju zrównoważonego
 9. Funkcjonowanie i struktury rynku (przedmiot obieralny)
 10. Funkcjonowanie MŚP w gospodarce rynkowej
 11. Zorganizowane formy współpracy przedsiębiorstw
 12. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 13. Zarządzanie wiedzą

Studia podyplomowe

 1. specjalistyczne polsko-amerykańskie podyplomowe studia menedżerskie Postgraduate Management Studies Certificate (PMSC) w specjalnościach: 1) zarządzanie i marketing oraz 2) zarządzanie zasobami ludzkimi, realizowane we współpracy z uczelniami amerykańskimi w Illinois i Minnesocie
 2. dwusemestralny program uzupełniających studiów Master of Business Administration (MBA)

Kierunki prowadzenia prac dyplomowych

 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (charakterystyka napływającego kapitału, wpływ kapitału zagranicznego na likwidację bezrobocia, kapitał zagraniczny jako stymulator napływu nowoczesnych technologii i know-how),
 2. Fundusze unijne w rozwoju regionów i przedsiębiorstw (ocena wpływu funduszy europejskich na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw / rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, studium wykonalności projektów, analiza kosztów i korzyści projektów infrastrukturalnych, zarządzanie projektami, ewaluacja projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków UE),
 3. Społeczna odpowiedzialność biznesu,
 4. Klastry i sieci innowacyjne,
 5. Przedsiębiorczość i innowacyjność (marketing produktu, systemy wspomagania decyzji, metody i techniki zarządzania, analizy ekonomiczne, biznes i master plany, restrukturyzacja technologiczna w przedsiębiorstwach w makro i mikroskali – procesy innowacyjne i ich źródła, ocena efektywności ekonomicznej procesów innowacyjnych),
 6. Ekonomiczne i prawne aspekty transformacji systemowej w Polsce (przekształcenia własnościowe w przedsiębiorstwach i ich efekty, prywatyzacja i restrukturyzacja),
 7. Gospodarka polska w procesie integracji europejskiej (wpływ integracji z Unią Europejską na polską gospodarkę, zmiany strukturalne w polskiej i światowej gospodarce, problematyka bezrobocia,
 8. Sektor publiczny w Polsce i na świecie (sektor publiczny wobec negatywnych przejawów gospodarki rynkowej (np. bezrobocia), sektor publiczny a finanse publiczne, rola, zakres i przemiany sektora publicznego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej),
 9. Usługi społeczne w rozwoju regionów, w tym zarządzanie służbą zdrowia (ekonomiczne i prawne uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej, reforma służby zdrowia, nowoczesne narzędzia zarządzania służbą zdrowia – e-Health, finansowanie e-zdrowia ze środków Unii Europejskiej, technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia),

Konferencje

 1. Konferencja naukowa „EkoLubelszczyzna XXI wieku”, Lublin 2010,  konferencja zorganizowana we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 2. Konferencja naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec  europejskich wyzwań”, 1 czerwca 2010, w Lublinie, Wydział Zarządzania Politechnika Lubelska.
 3. Międzynarodowa konferencja naukowa „Rozwój regionu i organizacji wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, 23–25 czerwca 2014 r. w Lublinie, Wydział Zarządzania Politechnika Lubelska.

Współpraca naukowa oraz z otoczeniem biznesowym w kraju i zagraniczna

Ogólny profil współpracy

 1. Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką proponuje przedsiębiorcom współpracę w zakresie specjalistycznego doradztwa oraz podyplomowego kształcenia menedżerów.
 2. Katedra oferuje kompleksową pomoc w kreowaniu i rozwoju sieci współpracy z naukowcami oraz administracją publiczną, przygotowywaniu i realizacji projektów innowacyjnych, w tym biznesplanów i analiz efektywności ekonomicznej nowych rozwiązań, tworzeniu strategii społecznej odpowiedzialności, zarządzania zasobami wewnętrznymi i zewnętrznymi, w tym kapitałem intelektualnym.

Z dotychczas zrealizowanych umów z biznesem należy wskazać

 1. Umowa Nr 142/NN/13 opracowanie koncepcji rozwoju firmy,
 2. Umowa Nr 177/NN/09 opracowanie założeń technicznych dotyczących wyboru optymalnych narzędzi i środowiska technicznego w zakresie projektowania systemu do obsługi Magazynów Wysokiego Składowani, przeprowadzenie badań stworzonych algorytmów i ich przydatności do dalszego stosowania,
 3. Umowa 145/NN/12 określenie potrzeb funkcjonalnych systemu informatycznego klas WMS wykorzystującego technologie głosowe.

Współpraca naukowa z ośrodkami naukowymi

 1. Universidad de Santiago de Compostela, Hiszpania,
 2. Universidade de Tras-os-Montes e Alto Duoro (UTAD) Vila Real, Portugalia,
 3. Laboratory of Economic Dynamics and Control for Innovations, Institute of Control   Science of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia,
 4. Kuban State University, Krasnodar, Russia,
 5. Bucharest University of Economic Studies, Romania,
 6. Niigata University, Japan,
 7. Vysoká Škola Bezpečnostného Manažérstva v Košiciach, Slovac Republic.

Ważniejsze/ ciekawsze publikacje

Monografie

 1. Eco-management for sustainable regional development / [Red:] Bojar Ewa .- Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011, 503 s.
 2. Innovativeness and entrepreneurship : clusters management : good practices in the World / [Red:] Bojar Ewa, Pylak Korneliusz .- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 136 s.
 3. Procesy innowacyjne a rozwój regionu / Majerek Dariusz, Pylak Korneliusz, Barska Anetta, Łącka Irena , Machnik-Słomka Joanna, Piątyszek-Pych Alina, Sabat Anna, Sieradzka Katarzyna, Ślusarczyk Rafał, Wyrwa Joanna .- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 115 s.
 4. Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego / [Red:] Bojar Ewa, Mieszajkina Elena .- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 122 s.
 5. Region i edukacja a procesy rozwojowe / [Red:] Bis Jakub, Bojar Ewa, Żminda Tomasz .- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 174 s.
 6. Small business leverage of economic development examples of selected countries: Poland, Russia, Canada, Portugal, Brazil / [Red:] Bojar Ewa .- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2014, 274 s.
 7. Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja / Żelazna-Blicharz Anna .- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 221 s.
 8. Sustainable development in the regions and countries : management and marketing / [Red:] Bojar Ewa, Słoniec Jolanta .- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 124 s.
 9. Zarządzanie polityką innowacyjną w regionach słabo rozwiniętych : wpływ obszaru metropolitalnego na innowacyjność gospodarki województwa lubelskiego / [Red:] Pylak Korneliusz .- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 264 s.

Artykuły

 1. Corporate social responsibility of companies operating in the Lublin Voivodeship / Bojar Ewa, Kwietniewska-Sobstyl Małgorzata // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2012, nr 3, vol. 19, s. 7-22 [MNiSW: 4]
 2. Eco-management in Polish Companies / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Żelazna-Blicharz Anna, Blicharz Piotr // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2012, nr 2, vol. 7, s. 107-113 [MNiSW: 15]
 3. Ewaluacja inicjatyw klastrowych a posklastrowa polityka innowacyjna / Kwietniewska-Sobstyl Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2014, nr 73, s. 351-360 [MNiSW: 7]
 4. Finansowanie informacji służby zdrowia w oparciu o środki pochodzące z regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2007-2013 / Czerwińska Magdalena // ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH - 2012, nr 25, s. 55-67 [MNiSW: 7]
 5. Innowacyjny model biznesowy – sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej / Bis Jakub // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2013, nr 13, cz., vol. 14, s. 53-63 [MNiSW: 8]
 6. Nowe trendy w konsumpcji : odpowiedzialny i zrównoważony konsumeryzm / Żelazna-Blicharz Anna // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2013, nr 10, s. 9-12 [MNiSW: 6]
 7. Społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie globalizacji – badanie porównawcze małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego / Bojar Ewa, Kwietniewska-Sobstyl Małgorzata // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2013, nr 145, s. 35-50 [MNiSW: 7]