Katedra Marketingu | Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania

Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Katedra Marketingu

Nadbystrzycka 38
20-618 Lublin
e-mail: wz.km@pollub.pl

Kierownik Katedry

 • dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL

Pracownicy Katedry

 • dr inż. Agnieszka Bojanowska
 • dr inż. Marcin Gąsior
 • dr Magdalena Maciaszczyk
 • dr inż. Łukasz Skowron
 • dr inż. Barbara Szymoniuk
 • dr inż. Joanna Wyrwisz

Telefony i adresy e-mail pracowników - dane do pobrania z bazy adresowej Politechniki Lubelskiej na https://ehms.pollub.pl/staff.php

Publikacje pracowników Katedry - wykaz

Profil naukowy, realizowane i planowane tematy badawcze

Profil naukowy Katedry Marketingu obejmuje 3 wiodące obszary, a w ich ramach następujące tematy badawcze:

Marketing

 • Marketing ekologiczny.
 • Marketing organizacji sieciowych.
 • Nowoczesne instrumenty komunikacji marketingowej.
 • Technologie multimedialne w budowaniu relacji z klientami.
 • Strukturalne wzorce oczekiwań konsumenta.
 • Holistyczny model relacyjny.
 • Konsument niepełnosprawny.

W ramach tego obszaru realizowano projekty badawcze:

 • Projekt badawczy własny nr N115 123039 Tytuł projektu: Lojalność klienta jako czynnik rozwoju organizacji. 2010-2011.
 • Projekt badawczy własny nr  NCN 2011/03/D/HS4/04311 Tytuł projektu: Holistyczny model relacyjny - pomiędzy motywacją pracownika a satysfakcją i lojalnością klienta. 2012-2016.
 • Projekt strategii promocji marketingowej dla wzbogaconej oferty produktów piekarniczych firmy POLA o wyroby innowacyjne przygotowywane na bazie tradycyjnych receptur ukraińskich, w ramach Projektu „PWP Badania, innowacje, rozwój”, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw POKL i współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS, 01.04.2013 – 31.03.2015. Nr. POKL. 08.02.01-06-001/12-00. Projekt realizowany przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S.A. w z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Ivana  Franki, Drohobycz, Ukraina i Young Women Entrepreneurs Association, Mediolan, Włochy.

Sieci organizacyjne i klastry

 • Spójność i efektywność organizacji sieciowych – ujecie zasobowo-procesowe
 • Zarządzanie kapitałem społecznym w klastrach

W ramach tego obszaru realizowano projekty badawcze:

 • Międzynarodowy projekt badawczy RAPIDO - Rural Areas, People & Innovative Development (FP6; Priorytet 8.1., Numer projektu: 044264). Koordynacja projektu w Polsce 2007 - 2009.
 • Projekt „Klaster Kultury Lubelszczyzny – wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego środowisk kulturotwórczych i turystycznych Regionu”, współfinansowany z EFS Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Projekt ten koordynowany był przez Lubelską Fudnację Odnowy Zabytków w Lublinie i realizowany w terminie 09.2006 do 31.12.2007. Udział pracowników Katedry w roli ekspertów: analityków i konsultantów projektu
 • Międzynarodowy projekt „Budowa konsensusu instytucjonalnego na rzecz rozwoju regionalnego w transgranicznej przestrzeni kulturowej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006. Udział pracowników Katedry w roli ekspertów.
 • Projekty badawcze i wdrożeniowe na rzecz klastra Dolina Ekologicznej Żywności: 1) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”: Strategia Doliny Ekologicznej Żywności, w latach 2005-06, 2) w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej: Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności, nr POPW.01.04.03-00-013/09-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w latach 2007-2013. Udział pracowników Katedry: kierowanie zadaniami badawczymi i wdrożeniowymi.
 • Międzynarodowy projekt badawczy BALTFOOD: The Baltic Sea Region Food Cluster Innovation and Competitiveness in Action. Projekt realizowany w latach 2009-2012 z udziałem 12 partnerów europejskich, w tym ze Stowarzyszeniem „EkoLubelszczyzna”. Udział w roli analityków i konsultantów w realizacji obszaru badawczego: Region Baltfood – budowanie klastra spożywczego w państwach nadbałtyckich .
 • Projekt PWP Program Rozwoju i współpracy nr 6/POKL/8.1.3./PWP/2011 finansowany ze środków EFS. VIII Priorytet: Regionalne kadry gospodarki, Podzadanie 8.1.3. Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. Lublin 2011 – 2014. Raport z badań pt. „Diagnoza atrakcyjności rynku ukraińskiego z perspektywy możliwości zaangażowania się na nim pracodawców i pracowników województwa lubelskiego, transferu wiedzy i technologii na ten rynek oraz tworzenia sieciowych struktur biznesowych i społecznych współpracy z udziałem obu stron”.
 • Projekt Leonardo da Vinci VETPRO nr 2013-1-PL1-LEO03-37098 “GO GREEN ACROSS EUROPE”, realizowany w latach 2014-2015. Celem projektu jest identyfikacja i prezentacja najskuteczniejszych europejskich praktyki promocji przyjaznego środowisku stylu życia i gospodarowania.  W projekcie zaplanowano wyjazdy studyjno-szkoleniowe do 3 państw: Niemiec (Berlin), Islandii (Sólheimar) i Finlandii (Tampere). Pracownicy Katedry zarówno koordynują projekt, jak i są jego aktywnymi uczestnikami.
 • Projekt zgłoszony w grudniu 2014 do NCN (edycja konkursu OPUS 8). Tytuł: Spójność i efektywność sieci organizacyjnych - ujęcie procesowo-zasobowe.

Potencjał konkurencyjny i wartość organizacji

 • Zarządzanie wartościami niematerialnymi w organizacji
 • Pomiar i analiza niematerialnych  zasobów organizacji
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacjach publicznych
 • Diagnostyka systemów zarządzania przedsiębiorstwami

W ramach tego obszaru realizowano projekty badawcze:

 • Projekt badawczy KBN „Identyfikacja marketingowych czynników tworzenia wartości w kontekście sytuacji kryzysowych”, numer projektu: 0281/H02/2005/29.
 • Projekt w ramach VI edycji konkursu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”. Umowa 2510/GG7.PRUE/2012/0.
 • Międzynarodowy projekt Leonardo da Vinci: 2010-1-PL1-LEO03-10279
 • Projekt „Nauka dla gospodarki”, nr umowy 474/POKL.08.02.01-06-012/11-00, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
 • Audyt Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki – Staszic” Ruch „Boże Dary”. Zleceniodawca: Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego, Katowice 2012.

Dydaktyka i kierunki prowadzenia prac dyplomowych

W Katedrze prowadzone są zajęcia dydaktyczne w ramach 3 obszarów:

a) marketing

 • marketing (podstawy marketingu)
 • komunikacja marketingowa
 • marketing międzynarodowy
 • badania marketingowe
 • marketing specjalistyczny
 • zachowania konsumenta
 • nowe media w komunikacji marketingowej
 • technologie informacyjne w marketingu
 • CRM

b) zarządzanie strategiczne

 • zarządzanie strategiczne
 • projektowanie strategii organizacyjnej
 • nowoczesne instrumenty biznesu

c) polityka jakości

 • zarządzanie jakością
 • projektowanie systemów jakości

Kierunki dyplomowania w Katedrze są zbieżne z jej profilem naukowym i działalnością dydaktyczną. Prace dydaktyczne obejmują następującą tematykę: projektowanie kampanii promocyjnych, analiza satysfakcji klienta i procesów lojalnościowych, projektowanie strategii marketingowych w biznesie międzynarodowym, obsługa klienta, zarządzanie relacjami z klientami, analiza zachowania konsumenta, modele korzystania z mediów społecznościowych, badanie satysfakcji klientów w systemach zarządzania jakością, projektowanie strategii i modeli biznesowych, analiza procesów restrukturyzacyjnych, projektowanie struktur i procesów organizacyjnych, metodyka projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, współpraca organizacji publicznych i prywatnych, kapitał intelektualny w organizacji, e-learning.

Współpraca naukowa oraz z otoczeniem biznesowym w kraju i zagraniczna

Partnerzy krajowi

 • Lubelski klaster „Dolina Ekologicznej Żywności” i Stowarzyszenie „Ekolubelszczyzna”.
 • Państwowy Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG w Puławach.
 • Spółki węglowe, Agencja Rozwoju Przemysłu Oddział w Katowicach.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 • Urząd Miasta Lublin.
 • Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Lublin.
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Prof. Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Partnerzy zagraniczni

 • Gesellschaft fur Europabildung e.V. (NGO), Berlin, Niemcy.
 • Sesseljuhus Center for Sustainable Development (NGO), Sólheimar, Islandia.
 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu (szkoła wyższa), Tampere, Finlandia.
 • Uniwersytet Ekonomiczny, Bratysława, Słowacja.
 • Akademia Sił Zbrojnych gen. Milana Rastislava Štefánika, Liptowski Mikulasz, Słowacja.

Ważniejsze/ ciekawsze publikacje

Monografie

 • Blicharz P., Skowron S., Kapitał intelektualny jako czynnik rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. ISBN 978-83-63569-38-9, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2013, stron: 195.
 • Dziwulski J., Harasim W., Zarządzanie twórcze, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, ISBN: 978-83-60964-92-7, Warszawa 2015.
 • Maciaszczyk M., Teoretyczne aspekty zachowań konsumenckich osób niepełnosprawnych ruchowo, ISBN: 978-83-7947-023-5, Wydawnictwo PL, Lublin 2014, stron: 122.
 • Maciaszczyk M., Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo: raport z badań, ISBN: 978-83-7947-024-2, Wydawnictwo PL, Lublin 2014, stron: 141.
 • Gąsior M., Skowron S., Klient i dystrybucja na rynku IT, ISBN 978-83-63569-38-9, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2013, stron: 190.
 • Gliszczyński G., Diagnoza systemów zarządzania przedsiębiorstwami w górnictwie węgla kamiennego, ISBN 978-83-7880-054-5, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Monografia Nr 438, Gliwice 2013, stron: 422.
 • Kowalska K., Łakoma A., Szymoniuk B., Wizerunek biznesowy, ISBN: 978-83-62596-16-4, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2011, stron: 145.
 • Rzemieniak M. Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw, ISBN 978-83-7285-706-4, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2013, stron: 346.
 • Rzemieniak M., Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich, ISBN 978-83-63569-18-1, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012, stron: 207.
 • Rzemieniak M., Kamińska K. Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych, ISBN 978-83-63569-10-5, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012, stron: 174.
 • Skowron S., Klient w sieci organizacyjnej, ISBN 978-83-7641-888-9, Wyd. Difin SA, Warszawa 2013, stron: 177
 • Skowron S., Skowron Ł., Lojalność klienta a rozwój organizacji, ISBN 978-83-7641-687-8, Wyd. Difin SA, Warszawa 2012, stron: 175.
 • Szymoniuk B. (red.), Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody., ISBN: 83-208-1630-0, PWE, Warszawa 2006, stron : 284.

Wybrane artykuły

 • Skowron S., Szymoniuk B., Marketing and Sustanainable Development, Problemy ekorozwoju–problems of sustainable development. ISSN 1895-6912, European Academy of science and Arts. Salzburg, vol.9,no2, 2014, p. 39-46
 • Gąsior Marcin, Skowron Łukasz, A multidimensional structure of shopping centre visit objectives - an european consumers' perspective, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT - 2014, nr 1, vol. 10, s. 353-362
 • Gąsior Marcin, Wpływ wzorców korzystania z mediów społecznościowych w grupie młodych konsumentów na zaangażowanie w komunikację marketingową przedsiębiorstwa, MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 365-373