Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Katedra Zarządzania

Nadbystrzycka 38, pokój 218
20-618 Lublin
tel.: (+48 81) 538 44 65
e-mail: wz.kz@pollub.pl

Kierownik Katedry

 • dr hab. Elena Mieszajkina, prof. uczelni

Pracownicy Katedry

 • dr Anna Arent, prof. uczelni
 • dr Matylda Bojar
 • dr Marzena Cichorzewska
 • dr inż. Marta Cholewa-Wiktor
 • dr hab. inż. Grzegorz Gliszczyński, prof. uczelni
 • dr Grażyna Jabłczyńska
 • dr hab. Barbara Mazur, prof. uczelni
 • dr inż. Leszek Panasiewicz
 • dr inż. Mariusz Sobka
 • mgr inż. Jacek Tomaszewski
 • mgr inż. Agnieszka Walczak-Skałecka
 • mgr Ewa Kryk-Łukasik - sekretariat

Telefony i adresy e-mail pracowników - dane do pobrania z bazy adresowej Politechniki Lubelskiej na https://ehms.pollub.pl/staff.php

Publikacje pracowników Katedry - wykaz

Katedra Zarządzania Wydziału Zarządzania PL została utworzona w 1988 r. Na przestrzeni 30 lat działalności jest struktura organizacyjna i liczba pracowników ulegały licznym przemianom. Zakłady powstałe w ramach struktur Katedry dały początek trzem funkcjonującym obecnie na Wydziale Zarządzania katedrom: Katedrze Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, Katedrze Marketingu oraz Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych. Obecnie Katedra funkcjonuje w strukturze bezzakładowej.

Profil naukowy Katedry:

 • Diagnoza i projektowanie struktur organizacyjnych i systemów zarządzania
 • Metodyka i  narzędzia diagnozy organizacyjnej
 • Przedsiębiorczość wielowymiarowa jako formuła nowoczesnego zarządzania
 • Przedsiębiorczość akademicka
 • Przedsiębiorczość w sektorze MŚP
 • Diagnoza i ocena rozwoju przedsiębiorczości w aspektach regionalnych i międzynarodowych
 • Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Doradztwo organizacyjne
 • Zarządzanie tożsamością organizacyjną
 • Kapitał intelektualny jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie wiedzą i informacją w organizacjach
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
 • Polityka kadrowa we współczesnym przedsiębiorstwie, motywowanie pracowników
 • Przywództwo w organizacjach
 • Kultura organizacyjna
 • Innowacyjność przedsiębiorstw i systemów organizacyjnych
 • Komercjalizacja wiedzy i innowacji
 • Etyka i etykieta w biznesie
 • Uwarunkowania społeczne budowy społeczeństwa informacyjnego
 • Aspekty prawne funkcjonowania przedsiębiorstw.

Realizowane i planowane do realizacji tematy badawcze:

 • Przedsiębiorczość wielowymiarowa jako formuła nowoczesnego zarządzania
 • Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości wielowymiarowej
 • Diagnoza i doskonalenie systemów zarzadzania w organizacjach
 • Innowacyjność zarządzania a efektywność przedsiębiorstw
 • Metodyka identyfikacji i zarządzania tożsamością we współczesnym przedsiębiorstwie
 • Badania w zakresie wpływu CSR na proinnowacyjne rozwiązania w organizacjach
 • Przywództwo oparte na organizacyjnym uczeniu się
 • Etyczne i społeczne aspekty budowy kultury przedsiębiorczości sprzyjające rozwojowi organizacji
 • Przedsiębiorczość a edukacja
 • Koncepcje, metody i narzędzia zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej
 • Zintegrowany system zarządzania łańcuchem logistycznym o strukturze sieciowej
 • Tożsamość cyfrowa w budowie społeczeństwa informacyjnego
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC) w e-gospodarce.

Współpraca Katedry z otoczeniem:

Jednostka naukowa to przede wszystkim ludzie, ich wiedza i doświadczenie. To właśnie kompetencje pracowników Katedry Zarządzania powodują, że jest ona odpowiednim partnerem do współpracy dla przedsiębiorców, władz, instytucji pozarządowych oraz innych uczelni wyższych w kraju i za granicą.  

Nasz zespół to:

 • Obszerna i aktualna wiedza z zakresu szeroko pojętego zarządzania oraz przedsiębiorczości
 • Setki publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą
 • Bogate i różnorodne doświadczenie zarówno akademickie jak i praktyczne zdobyte podczas współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami rządowymi oraz organizacjami społecznymi
 • Setki wykonanych analiz, ekspertyz i projektów zrealizowanych dla biznesu i innych uczestników życia gospodarczego
 • Tysiące godzin doświadczenia w dydaktyce oraz doradztwie, zarówno w obszarze akademickim, jak i dla prywatnych przedsiębiorstw, firm szkoleniowych oraz konsultingowych
 • Doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz w prowadzeniu własnego biznesu

Dlaczego warto nawiązać z nami współpracę:

 • Wysokie i wielorakie kompetencje pracowników oraz doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów, a także usług doradczych
 • Możliwość optymalnego dostosowania struktury zespołu badawczego do specyfiki realizowanego przedsięwzięcia, w tym wykorzystania potencjału pracowników innych jednostek organizacyjnych Uczelni
 • Większość pracowników Katedry posiada tytuł zawodowy inżyniera i łączy wiedzę z zakresu zarządzania z solidnymi podstawami wiedzy technicznej oraz technologicznej, która jest niezbędna do prawidłowego zrozumienia funkcjonowania dzisiejszych przedsiębiorstw
 • Współpraca z nami, jako jednostką naukową, stwarza możliwość podniesienia prestiżu organizacji współpracującej.

Potencjalne obszary współpracy:

 • Projekty struktur i systemów zarządzania przedsiębiorstwem
 • Doradztwo w zakresie usprawnień w systemie zarządzania firmą, w tym analiza procesowa i projektowanie zintegrowanych systemów zarządzania
 • Programy restrukturyzacji przedsiębiorstw; wyodrębnienie jednostek organizacyjnych w samodzielne podmioty prawne, plany naprawcze, itp.
 • Wyceny spółek, akcji i udziałów
 • Memoranda inwestycyjne
 • Studia wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Budowa systemu zarządzania przedsiębiorczego organizacją
 • Doradztwo przy wdrażaniu nowoczesnych metod i technik zarządzania
 • Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej przy ubieganiu się o dofinansowanie z Funduszy Unijnych
 • Analizy rynkowo-ekonomiczne dla nowych produktów i nowych przedsięwzięć biznesowych
 • Tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i organizacyjnej
 • Przygotowanie i uruchamianie działalności gospodarczej
 • Doradztwo w zakresie opracowywania koncepcji i modeli biznesowych dla nowych przedsięwzięć, w tym związanych z wdrożeniami nowych technologii
 • Doradztwo w procesie zmian organizacyjnych
 • Badanie satysfakcji klientów
 • Komunikacja i dialog społeczny
 • Negocjacje w biznesie
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • Funkcjonowanie organizacji III-go sektora
 • Współpraca pomiędzy administracją publiczną a gospodarką oraz organizacjami społecznymi
 • Współpraca pomiędzy biznesem a uczelniami
 • Wdrażanie innowacji zarządczych, produktowych i ekoinnowacji w przedsiębiorstwach.

Przykłady dobrych praktyk współpracy z gospodarką:

 • Projekt systemu zarządzania dla SM Spomlek w Radzyniu Podlaskim
 • Projekt systemu zarządzania dla Centrofarb Sp. z o.o. w Chełmie
 • Studium inwestycyjne budowy elektrowni fotowoltaicznej w Kraśniku
 • Studium wykonalności rozbudowy Targów Wschodnich S.A. w Lublinie
 • Opracowanie i wdrażanie zmian w systemie zarządzania projektami w firmie ZM Zakład Mechaniczny Sp. z o.o. w oparciu o metodologię PRINCE 2
 • Wycena KOMEKO Sp. z o.o. w Lublinie
 • Opracowanie założeń oraz wymagań dotyczących wdrożenia systemu CRM w firmie ZM Zakład Mechaniczny Sp. z o.o. z uwzględnieniem wsparcia systemu zarządzania projektami
 • Opracowanie procedury wdrażania benchmarkingu w zakładach opieki zdrowotnej -  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS dla Stomatologicznego NZOZ
  w Lublinie
 • Współpraca z Lubelską Izbą Rzemieślniczą, firmami MŚP i innymi organizacjami w celu propagowania idei odpowiedzialnego biznesu, opracowanie programów z obszaru CSR
 • Współpraca z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – funkcja eksperta ds. oceny projektów
 • Współpraca z MŚP: branża spożywcza, informatyczna, rolnicza, samochodowa  i energetyczna (biogazownia, wytwarzanie i sprzedaż ogniw fotowoltaicznych i solarów)
 • Współpraca z organizacjami społecznymi  w celu transferu wiedzy i innowacji z obszaru zarządzania
 • Udział w opracowaniu strategii miasta Lublin 2020.