Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Katedra Zarządzania

Nadbystrzycka 38, pokój 218
20-618 Lublin
tel.: (+48 81) 538 44 65
e-mail: wz.kz@pollub.pl

Kierownik Katedry

 • dr hab. inż.  Grzegorz Gliszczyński, prof. PL

Pracownicy Katedry

 • dr Anna Arent
 • dr Matylda Bojar
 • dr Marzena Cichorzewska
 • dr inż. Marta Cholewa-Wiktor
 • dr Grażyna Jabłczyńska
 • dr hab. Barbara Mazur, prof. PL
 • dr  Elena Mieszajkina
 • dr inż. Leszek Panasiewicz
 • dr inż. Mariusz Sobka
 • mgr inż. Jacek Tomaszewski
 • mgr Ewa Kryk-Łukasik - sekretariat

Telefony i adresy e-mail pracowników - dane do pobrania z bazy adresowej Politechniki Lubelskiej na https://ehms.pollub.pl/staff.php

Publikacje pracowników Katedry - wykaz

Katedra Zarządzania WZ PL została utworzona w 1988 roku.
Na przestrzeni blisko 27 lat działalności  Katedry jej struktura ulegała licznym przemianom. Zakłady powstałe w ramach struktur Katedry Zarządzania dały początek dwóm obecnie funkcjonującym na Wydziale Zarządzania katedrom: Katedrze Ekonomii i Zarządzania Gospodarką oraz Katedrze Marketingu.

Obecnie w skład Katedry Zarządzania wchodzą dwa zakłady: Zakład Zarządzania Potencjałem Społecznym oraz Zakład Systemów Informatycznych.

Profil naukowy, realizowane i planowane tematy badawcze

Specjalizacja naukowa, badania i analizy Katedry Zarządzania

 • Komercjalizacja wiedzy i innowacji;
 • Przedsiębiorczość akademicka;
 • Przedsiębiorczość w sektorze MŚP;
 • Diagnoza i ocena rozwoju przedsiębiorczości w aspektach regionalnych i międzynarodowych;
 • Funkcjonowanie i restrukturyzacja mikro- i małych przedsiębiorstw;
 • Prowadzenie działalności gospodarczej z uwzględnieniem etyki biznesu w warunkach nasilonej konkurencji rynkowej;
 • Poziom wirtualizmu przedsiębiorstw, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sektor MŚP;
 • Zarządzanie tożsamością organizacyjną w kontekście zmian zachodzących w przedsiębiorstwach;
 • Kapitał intelektualny jako czynnik konkurencyjny przedsiębiorstwa na rynkach globalnych;
 • Strategiczna rola wiedzy i informacji w przedsiębiorstwie;
 • Procesy wiedzy i systemów zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach;
 • Skuteczność stylów kierowania w warunkach zmian prorynkowych przedsiębiorstw;
 • Polityka kadrowa we współczesnym przedsiębiorstwie;
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną;
 • Aspekty prawne funkcjonowania przedsiębiorstw;
 • Projektowanie systemu planowania i kontroli kosztów w przedsiębiorstwie;
 • Analiza i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania;
 • Uwarunkowania społeczne budowy społeczeństwa informacyjnego;
 • Informatyzacja procedur optymalizacyjnych i analitycznych w zarządzaniu strategicznym firmy;
 • Metodyka budowy i eksploatacji sieci informatycznych w systemie zarządzania przedsiębiorstwem;
 • Projektowanie informatycznych programów edukacyjnych wykorzystywanych w szkoleniu kadr.

Realizowane i planowane do realizacji tematy badawcze

 • Opracowanie metodyki identyfikacji i zarządzania tożsamością we współczesnym przedsiębiorstwie
 • Badania w zakresie CSR wpływające na proinnowacyjne rozwiązania w organizacjach.
 • Przywództwo oparte na organizacyjnym uczeniu się
 • Etyczne i społeczne aspekty budowy kultury przedsiębiorczości sprzyjające rozwojowi organizacji
 • Przedsiębiorczość wielowymiarowa jako formuła nowoczesnego zarządzania
 • Tożsamość cyfrowa w budowie społeczeństwa wiedzy
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC) w e-gospodarce
 • Przedsiębiorczość a edukacja.
 • Zintegrowany system zarządzania łańcuchem logistycznym o strukturze sieciowej.
 • Tożsamość cyfrowa osób i rzeczy w budowie społeczeństwa informacyjnego


WSPÓŁPRACA KATEDRY ZARZĄDZANIA Z OTOCZENIEM

Jednostka naukowa to przede wszystkim ludzie, ich wiedza i doświadczenie. To właśnie kompetencje pracowników Katedry Zarządzania powodują, że jest ona odpowiednim partnerem do współpracy dla przedsiębiorców, władz, instytucji pozarządowych oraz innych uczelni wyższych w Polsce i za granicą.  

Nasz zespół to:

 • Obszerna i zawsze aktualna wiedza z zakresu szeroko pojętego zarządzania oraz przedsiębiorczości (w tym: zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianą, zarządzanie wiedzą, zarządzanie procesowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie przedsiębiorcze, przedsiębiorczość technologiczna, przedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorczość indywidualna,  tworzenie nowych przedsięwzięć biznesowych, społeczna odpowiedzialność w biznesie, wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu, aspekty prawne funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce oraz Unii Europejskiej i inne);
 • Setki publikacji naukowych wydanych w Polsce i za granicą;
 • Bogate i różnorodne doświadczenie zarówno akademickie jak i praktyczne zdobyte podczas współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami rządowymi;
 • Setki wykonanych analiz, ekspertyz i projektów zrealizowanych dla biznesu i innych uczestników życia gospodarczego;
 • Tysiące godzin doświadczenia w dydaktyce oraz doradztwie, zarówno dla studentów Politechniki Lubelskiej jak i prywatnych przedsiębiorstw, firm szkoleniowych oraz konsultingowych;
 • Doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz w prowadzeniu własnego biznesu, w tym o zasięgu globalnym.

Dlaczego warto nawiązać z nami współpracę ?

 • Wysokie i wielorakie kompetencje pracowników oraz doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów, a także usług doradczych;
 • Możliwość uwzględnienia specyfiki realizowanego przedsięwzięcia podczas doboru do współpracy optymalnego zespołu spośród wszystkich pracowników Katedry Zarządzania, oraz innych jednostek organizacyjnych funkcjonujących na Politechnice Lubelskiej (inne katedry Wydziału Zarządzania, a także inne wydziały Politechniki Lubelskiej);
 • Katedra Zarządzania funkcjonuje w ramach Wyższej Uczelni Technicznej, większość pracowników posiada tytuł inżyniera i łączy wiedzę z zakresu zarządzania z solidnymi podstawami wiedzy technicznej oraz technologicznej, która jest niezbędna do prawidłowego zrozumienia funkcjonowania dzisiejszych przedsiębiorstw;
 • Podniesienie prestiżu własnej organizacji poprzez współpracę z jednostką naukową i jej pracownikami.

Potencjalne obszary współpracy

Propozycje doradztwa w ramach działalności Katedry:

 • Wyceny spółek, akcji i udziałów
 • Memoranda inwestycyjne
 • Projekty systemów zarządzania
 • Studia wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Programy restrukturyzacji; wyodrębnienia jednostek organizacyjnych w przedsiębiorstwach w samodzielne podmioty prawne, plany naprawcze itp.
 • Doradztwo w zakresie usprawnień w systemie zarządzania firmą, w tym analiza procesowa, usprawnienia i projektowanie procesów w firmie
 • Projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem
 • Budowa systemu zarządzania przedsiębiorczego organizacją
 • Doradztwo przy wdrażaniu nowoczesnych metod i technik zarządzania
 • Przygotowywanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej przy ubieganiu się o dofinansowanie z Funduszy Unijnych, obejmujące wszystkie programy operacyjne dostępne w Polsce
 • Analizy rynkowo-ekonomiczne dla nowych produktów lub nowych przedsięwzięć biznesowych
 • Tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i organizacyjnej
 • Przygotowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Doradztwo w zakresie opracowywania koncepcji i modeli biznesowych dla nowych przedsięwzięć, w tym przedsięwzięć związanych z wdrożeniami nowych technologii
 • Doradztwo w procesie zmian organizacyjnych
 • Polityka społeczna
 • Badanie satysfakcji klientów
 • Komunikacja społeczna
 • Zarządzanie różnorodnością
 • CSR
 • Funkcjonowanie organizacji III-go sektora
 • Współpraca pomiędzy administracją publiczną a organizacjami społecznymi
 • Prowadzenie dialogu społecznego
 • Współpraca pomiędzy biznesem a uczelniami
 • Wdrażanie innowacji i ekoinnowacji w przedsiębiorstwach
 • Wdrażanie innowacji społecznych
 • Realizacja projektów międzynarodowych
 • Zastrzeżenia znaków towarowych
 • Zastosowanie  usług dla zarządzania z wykorzystaniem chmur obliczeniowych
 • Rozwój  e-usług
 • Projektowanie nowoczesnych, zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania

Przykłady dobrych praktyk współpracy z gospodarką:

 • Projekt systemu zarządzania dla SM Spomlek w Radzyniu Podlaskim
 • Projekt systemu zarządzania dla Centrofarb sp. z o.o. w Chełmie
 • Studium inwestycyjne budowy elektrowni fotowoltaicznej w Kraśniku
 • Studium wykonalności rozbudowy Targów Wschodnich S.A. w Lublinie
 • Opracowanie rekomendowanych do wdrożenia zmian w systemie zarządzania projektami w firmie ZM Zakład Mechaniczny sp. z o.o. w oparciu o metodologią PRINCE 2
 • Wycena: KOMEKO Sp. z o.o. w Lublinie
 • Opracowanie założeń oraz wymagań dotyczących wdrożenia systemu CRM w firmie ZM Zakład Mechaniczny sp. z o.o. z uwzględnieniem wsparcia systemu zarządzania projektami.
 • Opracowanie schematu wdrażania benchmarkingu w zakładach opieki zdrowotnej -  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS dla Stomatologicznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie
 • Współpraca z Lubelską Izbą Rzemieślniczą, firmami MŚP i innymi organizacjami w celu propagowania idei odpowiedzialnego biznesu: opracowanie programów z obszaru CSR
 • Współpraca z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej- ekspert ds. oceny projektów,
 • Współpraca z MŚP: branżą spożywcza (sklepy, cukiernie, hotele i restauracje), informatyczna, rolnicza (fabryka maszyn rolniczych), samochodowa  i  energetyczna (biogazownia, firmy wytwarzająca i sprzedające ogniwa fotowoltaiczne i solary)
 • Współpraca z organizacjami społecznymi  w celu transferu wiedzy i innowacji z  obszaru zarządzania
 • Udział w opracowaniu strategii miasta Lublin 2020.