Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

6 lipca 2015

„Rozwój regionu i organizacji wyzwaniem dla nauk o zarządzaniu”

W dniach 18 -19 czerwca 2015 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej została zorganizowana Konferencja Naukowa pod Patronatem JM Rektora Politechniki Lubelskiej JM Rektora Politechniki Częstochowskiej, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział Lublin, Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach pod tytułem "Rozwój regionu i organizacji wyzwaniem dla nauk o zarządzaniu". Jest to druga Konferencja Naukowa w cyklu, który został zapoczątkowany w 2014 roku Jubileuszową Międzynarodową Konferencją Naukową połączoną z obchodami Jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Pani Profesor Ewy Bojar.

W tym roku Rada Naukowa Konferencji wyznaczyła trzy główne cele spotkania. Po pierwsze, dyskusja naukowa obejmująca aktualne wyzwania jakie stawiają przed naukami o zarządzaniu procesy rozwojowe organizacji i regionów. Po drugie, zbudowanie formalnej podstawy współpracy w obszarze badań naukowych i działań organizacyjnych przez określenie wspólnych obszarów zainteresowań badawczych jej uczestników. Dzięki czemu osiągnięto sformalizowanie płaszczyzny współpracy na platformach komunikacyjnych opartych na chmurach obliczeniowych dla prowadzenia wspólnych, wieloaspektowych badań i prac rozwojowych. Po trzecie, uhonorowanie tytułem Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. Marii Nowickiej-Skowron oraz prof. dr hab. inż. Janowa Stachowicza podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Lubelskiej.

W pierwszym dniu konferencji zorganizowano dwa panele tematyczne. Pierwszy panel tematyczny koncentrował się na problematyce „Zarządzania międzyorganizacyjnego – problemy i wyzwania”. Otwarcia panelu dokonała Pani Dziekan Profesor Ewa Bojar. Następnie zaproszeni prelegenci reprezentujący nauki o zarządzaniu: prof. dr hab. Zbigniew Olesiński oraz prof. dr hab. inż. Jan Stachowicz zaprezentowali wielowątkowe aspekty podjętej tematyki. Otwarcia drugiego panelu dokonał Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania PL dr inż. Bogdan Wit wystąpieniem pod tytułem „Wykorzystanie potencjału chmur obliczeniowych w koordynacji procesów badawczych i naukowych”. Było to wystąpienie zawierające informacje o genezie spotkania, w tym przybliżenia pojęcia i możliwości wykorzystania potencjału chmur obliczeniowych w koordynacji procesów badawczych i naukowych oraz przekazania informacji o monografiach wieloautorskich, w szczególności, w których nie określono autorów poszczególnych rozdziałów. Następnie odbyły się równolegle ściśle sprofilowane tematycznie sesje tematyczne pod kierownictwem moderatorów. Lista tematów sesji z przypisanymi salami oraz moderatorami została przedstawiona w tabeli:

  1.  

Zarządzanie zasobami ludzkimi – „Srebrna Gospodarka”
Moderator:  dr hab. Barbara Mazur, prof. PL

  1.  

Warunki skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej (klastry i sieci)
Moderator: dr Matylda Bojar, PL / dr Agnieszka Rzepka, PL

  1.  

Innowacje a rozwój regionalny
Moderator: dr inż. Korneliusz Pylak, PL

  1.  

Logistyka w sferze działalności gospodarczej
Moderator: dr inż. Arkadiusz Gola, PL

  1.  

Modelowanie i wspomaganie decyzji
Moderator: dr hab. inż. Grzegorz Gliszczyński, PL

  1.  

Zarządzanie systemami opieki zdrowotnej – mapowanie potrzeb
Moderator: dr inż. Krzysztof Czarnocki, PL

  1.  

Współczesny konsument
Moderator: dr inż. Joanna Wyrwisz, PL

  1.  

Przedsiębiorstwa w globalizującej się gospodarce
Moderator: dr inż. Jolanta Słoniec, PL

  1.  

Problemy zarządzania ryzykiem
Moderator: prof. dr hab. inż. Jan Stachowicz, WSOWL

  1.  

Nowe obszary zastosowań marketingu
Moderator: dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, PL

Spotkania w wąskich grupach osób umożliwiły zaprezentowanie przez moderatora sprofilowanych tematów i przeanalizowanie pomysłów uczestników zespołu w kontekście przyjętego przewodniego tematu badawczego. Każdy zespół wypracował własny harmonogram, sposób współdzielenia zasobów w chmurze obliczeniowej oraz interaktywne techniki komunikacji pomiędzy członkami zespołu.

Wynikiem konferencji są zespoły problemowe których wspólnym celem jest sformalizowanie wiedzy, wymiana doświadczeń we wspólnych obszarach badawczych i zmaterializowanie ich w monografii wieloautorskiej z nieprzypisanymi osobami do poszczególnych rozdziałów. Spotkanie uczestników na konferencji w panelach tematycznych i skonfrontowanie wiedzy oraz pomysłów prowadzeniu badań naukowych z przyszłym wykorzystaniem chmur obliczeniowych wzmocni jej uczestników na rynku usług naukowych.

Drugi dzień konferencji to uroczystość nadania tytułów Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. Marii Nowickiej-Skowron oraz prof. dr hab. inż. Janowi Stachowiczowi.

Program uroczystości obejmował przemówienie Rektora Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Piotra Kacejko, laudacje Pani Dziekan Wydziału Zarządzania  prof. dr hab. Ewy Bojar oraz Pana prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sitko, nadanie tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej oraz wystąpienia Honorowych Profesorów Politechniki Lubelskiej i gratulacje okolicznościowe.

Podsumowując, należy stwierdzić, że II Konferencja pod tytułem „Rozwój regionu i organizacji wyzwaniem dla nauk o zarządzaniu” była wydarzeniem efektywnym pod względem naukowym i jej uczestnicy zapowiedzieli  kontynuowanie rozpoczętych działań w prowadzeniu badań naukowych i wymiany doświadczeń w ramach przyszłych spotkań konferencyjnych.