Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Finanse i rachunkowość

O kierunku

Kierunki popularne od lat, takie jak zarządzanie, prawo, ekonomia nadal cieszą się dużym zainteresowaniem studentów. Fala zainteresowania tego typu dyscyplinami nie przemija, ale proporcje zaczynają się wyrównywać. Na wysokiej pozycji w rankingu popularnych kierunków (pozycja dziewiąta) znajdują się Finanse i Rachunkowość.

Skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, a przede wszystkim prowadzenie rzetelnej rachunkowości, jest niekwestionowanym wymogiem funkcjonowania każdej organizacji gospodarczej. Podobny wymóg, formułowany jest także obecnie wobec organizacji o charakterze niekomercyjnym – coraz częściej podnoszony jest tu postulat poprawy efektywności funkcjonowania podmiotów publicznych. Wobec powyższego, organizacje gospodarcze – od jednoosobowych po wielkie korporacje, a także jednostki administracji państwowej i samorządowej oraz inne instytucje wszelkiego rodzaju, potrzebują fachowców, którzy posiadają umiejętności niezbędne do poprawy efektywności ich funkcjonowania w oparciu o praktyczne umiejętności w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami organizacji. Kierunek o profilu praktycznym, jakim jest kierunek Finanse i Rachunkowość, kładący nacisk na zdobycie umiejętności zawodowych w przedmiotowym zakresie, jest oczywistą odpowiedzią na takie zapotrzebowanie. Proponowany kierunek będzie kształtował kwalifikacje przyszłego pracownika, zwracając szczególną uwagę na praktyczne umiejętności w zakresie znajomości zasad i norm rachunkowości oraz biegłego posługiwania się obsługą programów księgowych.

Umiejętności praktyczne stają się szczególnie istotne w aspekcie struktury podmiotów gospodarczych w regionie lubelskim. Przeważają tu zdecydowanie przedsiębiorstwa zaliczane do przedsiębiorstw MSP, szczególnie z grup mikro i małych. Przedsiębiorstwa takie, zazwyczaj nie są w stanie kierować swojej ewentualnej oferty zatrudnienia do uznanych i wybitnych specjalistów w zakresie finansów (bariera kosztów płacy). Poszukuje się tu raczej ludzi o wiedzy praktycznej, którzy są w stanie realizować
w organizacji podstawowe funkcje z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami. Spełnienie powyżej opisanego postulatu jest jednym z podstawowych celów powołania omawianego kierunku.

Cele kształcenia

Celem kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość jest dostarczenie studentom całościowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu nauk finansów, rachunkowości i ekonomii. Cechą charakterystyczną kwalifikacji absolwenta jest połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu finansów, ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np. zarządzania, matematyki, informatyki), pozwalających na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych, a także nauczenie określania polityki rachunkowości, praktycznych umiejętności założenia i poprowadzenia w zgodzie z polskim prawem bilansowym własnej działalności gospodarczej.

Sylwetka absolwenta  

Absolwent tego kierunku posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych. Jest świadomy zmienności świata i potrzeby jej naukowego wyjaśniania. Potrafi identyfikować i interpretować zdarzenia, procesy i struktury rzeczywistości gospodarczej w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Zna metody i techniki niezbędne w podejmowaniu decyzji dotyczących problemów finansowych i zarządzania finansami w tych strukturach. Jest świadomy odpowiedzialności społecznej i etycznej związanej z wykonywaniem zawodów ekonomicznych.

Absolwent posiada umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy w życiu zawodowym, a także posługuje się biegle fachowym językiem rachunkowości. Ukazanie roli rachunkowości w efektywnym zarządzaniu jednostką gospodarczą czy też instytucją finansową przyczyni się do zdobycia umiejętności w zakresie powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy przedsiębiorstwem a gospodarką rynkową.

Absolwenci kierunku są przygotowani do sporządzania dokumentacji w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz potrafią założyć przedsiębiorstwo, a następnie samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek wraz z pełną dokumentacją rozliczeń podatkowych i innych rozliczeń publiczno-prawnych. Potrafią przeprowadzić analizę i dokonać oceny sytuacji majątkowo-finansowych jednostek gospodarczych bez względu na ich profil, jak i formę prawną oraz strukturę organizacyjną, czy też rozmiary działalności.

Program studiów

W programie studiów duży nacisk położony jest na praktyki, które są jednym z etapów przygotowania do późniejszej pracy zawodowej. Praktyki dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość są integralną częścią planu studiów oraz procesu kształcenia (szczegółowy program studiów znajduje się na stronie: http://wz.pollub.pl/pl/studenci/programy-studiow)

Informacje o procedurze rekrutacji: [tutaj]
Elektroniczna rejestracja kandydatów: [tutaj]