Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Marketing i komunikacja rynkowa

 

Marketing i Komunikacja Rynkowa to nowy kierunek na Wydziale Zarządzania

Jest to kierunek praktyczny, przygotowujący absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z marketingiem, komunikacją rynkową lub sprzedażą. Program kształcenia uwzględnia szereg przedmiotów zorientowanych na rozwój umiejętności praktycznych związanych z działalnością marketingową podmiotu. Dotyczą one między innymi:

 • badań otoczenia przedsiębiorstwa;
 • zrozumienia klientów i przebiegu procesów nabywczych;
 • tworzenia strategii marketingu dla podmiotów produkcyjnych, usługowych, jak i handlowych;
 • budowy strategii komunikacji z otoczeniem, jak również projektowania samego komunikatu promocyjnego;
 • współpracy z mediami tradycyjnymi oraz społecznościowymi,
 • wiedzy i umiejętności menedżerskich, między innymi z zakresu prawnych i organizacyjnych aspektów przedsiębiorczości, zarządzania projektami czy finansów i rachunkowości;
 • podstawowych kompetencji społecznych, w tym współpracy z podmiotami zewnętrznymi, pracy w grupie, negocjacji i działań sprzedażowych, autoprezentacji i umiejętności wystąpień publicznych.

Kierunek Marketing i Komunikacja Rynkowa w 2017 roku otrzymał prestiżowy certyfikat "Studia z przyszłością".

Program kierunku MiKR powstał w wyniku konsultacji z pracodawcami i jest odpowiedzią na ich potrzeby.

Szczegółowy wykaz przedmiotów z podziałem na semestry:
- dla studiów stacjonarnych – [pobierz]
- dla studiów niestacjonarnych – [pobierz]

Absolwent kierunku będzie mógł pełnić funkcję pracownika działu obsługi klienta, handlowca lub kierownika biura handlowego, merchandisera, specjalisty ds. działań promocyjnych, specjalisty ds. reklamy, specjalisty ds. PR i kontaktów z mediami, specjalisty ds. badań marketingowych, account managera w agencji reklamowej, jak również brand lub category managera w przedsiębiorstwach handlowych bądź produkcyjnych. Równocześnie, studia na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa przygotowują do prowadzenia własnej działalności, zwłaszcza w sektorze usługowym lub handlowym.

Co nas wyróżnia:

 • jesteśmy jednym z trzech takich kierunków w Polsce;
 • większość naszych zajęć to projekty, laboratoria, praca zespołowa;
 • ponad 60% zajęć poprowadzą praktycy z regionu i kluczowych ośrodków w Polsce;
 • kładziemy nacisk na język obcy;
 • potrafimy połączyć teorię marketingu z umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami społecznymi;

A wszystko to z wykorzystaniem technologii i nowych mediów!

MiKR a potrzeby rynku pracy

 • Potrzeba zatrudnienia specjalistów jest nie tylko widoczna w środowisku przedsiębiorstw i szeroko rozumianego biznesu, ale również potwierdzona wynikami badań prognostycznych na temat rynku pracy w Polsce prowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Raport ten wskazuje na zapotrzebowanie aż 59 tys. nowych miejsc pracy dla specjalistów ds. marketingu i komunikacji rynkowej. Jest to niezwykle istotny argument przemawiający za tworzeniem nowego kierunku nastawionego na kształtowanie także specjalistycznej wiedzy w zakresie zarządzania marketingowego i działań promocyjnych z wykorzystaniem nowych mediów, technologii mobilnych i mediów społecznościowych.
   
 • Przedsiębiorcy wskazują wyraźnie zapotrzebowanie na absolwentów - specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i realizowania marketingu w przedsiębiorstwach, badania otoczenia rynkowego (w tym oferty konkurentów), wykonania segmentacji rynku i określania potrzeb klientów docelowych, ustalania celów działań marketingowych, tworzenia planów marketingowych, budżetowania działań marketingowych, opracowania strategii marketingowych oraz kontrolowania ich skuteczności i efektywności, a także kształtowania partnerskich relacji z klientami.
   
 • Zasadność studiowania kierunku „marketing i komunikacja rynkowa” potwierdzają także dane zawarte w najnowszym raporcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na temat potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw za rok 2015. Można w nim zauważyć, że badani właściciele przedsiębiorstw wskazywali bardzo często obszar marketingu jako dziedzinę funkcjonowania przedsiębiorstwa, w której występują znaczne deficyty w zakresie umiejętności pracowników (największa liczba wskazań spośród wszystkich badanych obszarów). Ponadto, w omawianym raporcie respondenci przedstawili listę najbardziej poszukiwanych predyspozycji pracowników. Przedsiębiorcy - respondenci na trzech pierwszych miejscach umieścili uniwersalne cechy dobrego pracownika takie jak: sumienność i dokładność, profesjonalizm i etyka oraz zaangażowanie. Na szczególne wyróżnienie w omawianym zestawieniu zasługuje 4 miejsce w rankingu, na którym respondenci umieścili orientację na klienta, będącą punktem wyjścia wszelkich koncepcji i działań marketingowych.

Czego oczekujemy od kandydata (ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia)

Studia na kierunku MiKR będą dostarczać wiedzę i rozwijać kompetencje w zakresie szeroko pojętego marketingu, w szczególności o charakterze koncepcyjno-kreatywnym, planistyczno-biznesowym, narzędziowo-technicznym oraz organizacyjno-sprawnościowym.

Od kandydata na ten kierunek studiów oczekujemy:

 • zainteresowania i dociekliwości ukierunkowanej na obszar ekonomii i zjawisk społeczno-gospodarczych, wspieranej myśleniem holistycznym, integratywnym (śledzenie trendów w kulturze, demografii, aktywności społecznej, ożywienia gospodarczego i kryzysów, itp.),
 • zainteresowania procesami i zjawiskami rynkowymi, w tym: transakcjami rynkowymi (kupna/sprzedaży), zachowaniami klientów, komunikacją na rynku (reklama, promocja), rynkiem kapitałowym i finansowym, itp.,
 • zainteresowania nowymi technologiami i systemami informacyjnymi, szczególnie w kontekście ich stosowania w działaniach promocyjnych przedsiębiorstw oraz użyteczności dla klienta (internet, telefonia mobilna),
 • optymizmu i samodzielności w poszukiwaniu szans na własny sposób życia i kariery zawodowej, skłonności do działań przedsiębiorczych (w tym zakładania działalności gospodarczej), otwartości na zmiany, innowacje i ryzyko biznesowe,
 • otwartości na ludzi, dialog społeczny i współpracę, zdolności do działań zespołowych, pozytywnego nastawienia do problemów i naturalnej motywacji do ich rozwiązywania, asertywności.

Kształcenie, jakie proponowane jest w ramach tego kierunku studiów, powinno oprócz dostarczenia studentowi wiedzy i umiejętności merytorycznych, rozwijać będzie w/w kompetencje, tak aby absolwent z chwilą ukończenia studiów mógł być mocno zorientowany na pełnienie określonych ról i aktywności w swojej pierwszej pracy zawodowej. Ułatwi mu to poszukiwanie pracy i pozwoli łatwiej realizować swoją karierę w środowisku pierwszego zatrudnienia.

Informacje o procedurze rekrutacji: [tutaj]
Elektroniczna rejestracja kandydatów: [tutaj]

Planowane jest uruchomienie studiów stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych, które obejmować będą dziesięć zjazdów na semestr. Studia trwają sześć semestrów i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej. Po złożeniu egzaminu absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.