Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Procedura rekrutacji

Procedura rekrutacji - studia STACJONARNE:

Krok 1
Zarejestruj się elektronicznie (strona: https://ehms.pollub.pl/rekrutacja/?logout=yes-  w terminie od dnia 20 maja
do dnia 8 lipca 2019 r.

Krok 2
Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł (na poczcie lub w banku) na nr konta wskazany przez system elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) - do dnia 8 lipca 2019 r.

Krok 3
Wprowadź do systemu elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) wyniki, będące podstawą kwalifikacji (studia I stopnia - wyniki egzaminu dojrzałości / studia II stopnia - ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia)  - do dnia 8 lipca 2019 r.

Krok 4
Sprawdź wyniki postępowania kwalifikacyjnego (w systemie ERK) - w dniu 10 lipca 2019 r.  po godz. 14.00.

Krok 5
Złóż wymagane dokumenty w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Informujemy, że w związku z trudnościami z uzyskaniem orzeczenia lekarskiego, decyzją Przewodniczącego UKR
termin składania dokumentów oraz podań zostaje wydłużony do dnia 18 lipca 2019 r.
Ogłoszenie list osób przyjętych oraz rozpatrzenie odwołań nastąpi w dniu 19 lipca 2019 r.


 

 

Procedura rekrutacji - studia  NIESTACJONARNE:

Krok 1
Zarejestruj się elektronicznie (strona: https://ehms.pollub.pl/rekrutacja/?logout=yes-  w terminie od dnia 20 maja
do dnia 17 lipca 2019 r.

Krok 2
Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł (na poczcie lub w banku) na nr konta wskazany przez system elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) - do dnia 17 lipca 2019 r.

Krok 3
Wprowadź do systemu elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) wyniki, będące podstawą kwalifikacji (studia I stopnia - wyniki egzaminu dojrzałości / studia II stopnia - ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia)  - do dnia 17 lipca 2019 r.

Krok 4
Sprawdź wyniki postępowania kwalifikacyjnego (w systemie ERK) - w dniu 19 lipca 2019 r.  po godz. 14.00.

Krok 5
Złóż wymagane dokumenty w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - do dnia 24 lipca 2019 r.

 

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia I stopnia:

- ankieta osobowa (wydruk z systemu) podpisana przez kandydata,
- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
- xero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
- orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (dotyczy kandydatów na kierunek INŻYNIERIA LOGISTYKI)
- dwie fotografie o wymiarach 37x52mm
- pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł
- pokwitowanie opłaty za indeks i legitymację w wysokości 26 zł


Wymagane dokumenty od kandydatów na studia II stopnia:

- ankieta osobowa (wydruk z systemu) podpisana przez kandydata,
- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
- xero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
- xero dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (oryginał do wglądu),
- dwie fotografie o wymiarach 37x52mm
- pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł
- pokwitowanie opłaty za indeks i legitymację w wysokości 26 zł (absolwenci PL - 4 zł/ tytułem: indeks)
 

 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
ul. Nadbystrzycka 38 pok. 32 lub 33
telefon: 081 538 4361