Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Wyniki rekrutacji

 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów
- semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020

 

Szanowni Kandydaci,

Informujemy, że w związku z trudnościami z uzyskaniem orzeczenia lekarskiego, decyzją Przewodniczącego UKR
termin składania dokumentów oraz podań zostaje wydłużony do dnia 18 lipca 2019 r.

Ogłoszenie list osób przyjętych oraz rozpatrzenie odwołań nastąpi w dniu 19 lipca 2019 r.

 

Wyniki rekrutacji kandydatów -
- decyzja WKR z dnia 10 lipca 2019 r.

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
      - Finanse i Rachunkowość                     - pobierz
      - Inżynieria Logistyki                             - pobierz
      - Marketing i Komunikacja Rynkowa      - pobierz
      - Zarządzanie                                         - pobierz

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na pierwszy rok studiów I-go stopnia
mają obowiązek złożyć komplet wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - pok. 018
w terminie: 11-16 lipca 2019 r. w godz. 9-14

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia I stopnia:
- ankieta osobowa (wydruk z systemu) podpisana przez kandydata,
- xero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
- dwie fotografie o wymiarach 37x52mm,
- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
- orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (dotyczy kandydatów na kierunek INŻYNIERIA LOGISTYKI)
- pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej
- pokwitowanie opłaty za indeks i legitymację

Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie traktowane jest jako rezygnacja kandydata z podjęcia nauki.

 

LISTY REZERWOWE kandydatów do przyjęcia z  na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
      - Finanse i Rachunkowość                     - pobierz
      - Inżynieria Logistyki                             - pobierz
      - Marketing i Komunikacja Rynkowa      - pobierz
      - Zarządzanie                                         - pobierz

 

 

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie  - pobierz
 

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na pierwszy rok studiów II-go stopnia
mają obowiązek złożyć komplet wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - pok. 018
w terminie: 11-16 lipca 2019 r. w godz. 9-14

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE:
- ankieta osobowa (wydruk z systemu) podpisana przez kandydata,
- xero dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem (oryginały do wglądu),
- xero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
- trzy fotografie o wymiarach 37x52mm,
- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
- pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej
- pokwitowanie opłaty za indeks i legitymację

Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie traktowane jest jako rezygnacja kandydata z podjęcia nauki.

 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
ul. Nadbystrzycka 38 pok. 32 lub 33
telefon: 081 538 4361