Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Program Erasmus

Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej. Główną ideą programu jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Umożliwia on wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni jak również  stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi. (szerzej: http://www.erasmus.org.pl/odnosniki-podstawowe/o-programie.html)

Wiedza, umiejętności organizacyjne, biegła znajomość języka obcego, to tylko nieliczne korzyści które płyną z uczestnictwa w Programie Erasmus, dlatego też prawie od początku jego istnienia Wydział Zarządzania aktywnie uczestniczy w jego działaniach.

Umowy podpisane z ponad 50 ośrodkami akademickimi w Europie (m.in. Hiszpania, Portugalia, Turcja, Szwecja, Włochy, Grecja, Słowacja, Rumunia i Niemcy), pozwalają studentom kierunków: Zarządzanie (I i II stopnia), Finanse i Rachunkowość, Inżynieria Logistyki oraz Marketing i Komunikacja Rynkowa na realizację części studiów oraz praktyk za granicą. Większość z podpisanych umów przewiduje również wymianę kadry naukowej i pracowników administracyjnych.

Wykaz uczelni partnerskich, z którymi Wydział Zarządzania ma podpisane umowy w ramach programu Erasmus +:

https://bkm2.pollub.pl/umowy-miedzyinstytucjonalne/113-umowy-miedzyinstytucjonalne/248-lista-umow-miedzyinstytucjonalnych

Kwalifikację studentów ubiegających się o udział w wymianie w ramach programów wymiany międzynarodowej przeprowadza Komisja Wydziałowa na podstawie dostarczonej koordynatorowi wydziałowemu przez kandydata dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Zgodę na wyjazd wydaje Dziekan.

Realizacja wyjazdów w celu realizacji części studiów lub praktyk za granicą odbywa się na podstawie uczelnianych regulacji:

https://bkm2.pollub.pl/images/outgoing_studies/inne/zarzadzenie-r10.pdf

Po powrocie, uzyskane przez studenta osiągnięcia (punkty ECTS i efekty kształcenia) zostają zaliczane zgodnie regulacją uczelnianą:

https://bkm2.pollub.pl/studia/80-erasmus/kraje-programu-eu-turcja/18-informacje-ogolne

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i zasad udziału w programie Erasmus+ oraz innych krajowych i międzynarodowych programach edukacyjnych, można uzyskać w Biurze Kształcenia Międzynarodowego PL oraz u Koordynatorów Wydziałowych.

Na Wydziale Zarządzania powołano Wydziałową Komisję ds. kwalifikacji studentów na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programów wymiany międzynarodowej w następującym składzie:

  • dr inż. Marta Cholewa-Wiktor
  • dr  Matylda Bojar
  • dr inż. Grzegorz Kłosowski
  • dr hab. inż. Jolanta Słoniec, prof. uczelni

Do pobrania:

UWAGA: W roku akademickim 2020/2021 - kryteria rekrutacji studentów na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programów wymiany międzynarodowej są analogiczne, jak w roku akademickim 2019/2020.


Kontakt:

Moduł studiów zagranicznych:
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus
dr Matylda Bojar
e-mail: m.bojar@pollub.pl
telefon: +48 81 538 44 72

Moduł praktyk zagranicznych:
Wydziałowy Koordynator ds. Praktyk Zagranicznych
dr inż. Grzegorz Kłosowski
e- mail: g.klosowski@pollub.pl
tel. +48 81 538 45 67

Biuro Kształcenia Międzynarodowego PL
Wyjazdy na studia i praktyki zawodowe (studenci wyjeżdżający i przyjeżdżający)
mgr Magdalena Goździk
email: m.gozdzik@pollub.pl
tel.: +48 81 538 46 39