Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Projekt "Studiujesz i praktykujesz z Politechniką Lubelską" - zrealizowany

Projekt:  „STUDIUJESZ I PRAKTYKUJESZ  Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ” POWR.03.01-00-00-S071/17-01
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia na Politechnice Lubelskiej (PL) na kierunkach II stopnia:  Inżynieria Biomedyczna  (IB), Mechatronika (Mech.), Elektrotechnika (EL), Matematyka (M), Edukacja  Techniczno- Informatyczna (ETI), Zarządzanie (Z) oraz na kierunkach I stopnia: Finanse i Rachunkowość (FiR), Marketing  i Komunikacja Rynkowa (MiKR), Zarządzanie (Z), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZiP), Inżynieria Bezpieczeństwa (Inż. Bezp.) przez rozszerzenie oferty edukacyjnej PL o 360h i 120h staże kraj. skierowane do studentów 4 ostatnich semestrów studiów, jako odpowiedź na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt trwa do września 2019 r.

 

Etap I – Rekrutacja

Dokumenty jakie należy złożyć w procesie rekrutacji na staż „Studiujesz i Praktykujesz z Politechniką Lubelską”:

  • Kwestionariusz (wzór dokumentu do pobrania z linku)
  • CV
  • List Motywacyjny
  • zaświadczenie o średniej ważonej za ostatni zaliczony Semestr (Dziekanat WZ)
  • Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
  • Zaświadczenie o dodatkowej aktywności (jeśli dotyczy)
  • Rekomendacja Dziekana WZ (jeśli dotyczy)

CV oraz list motywacyjny muszą być przygotowane na formatce projektu (formatka do pobrania z linku). Dokumenty te muszą być podpisane przez Kandydata.

Proszę pamiętać, że dodatkowa aktywność, czyli przynależność do kół naukowych, udział w projektach uczelnianych dedykowanych podniesieniu kompetencji, udział w konferencjach naukowych czy wszelka forma wolontariatu na uczelni jest dodatkowo punktowana. Dlatego też warto zadbać o dołączenie do wymaganego pakietu dokumentacji zaświadczenia potwierdzającego taką aktywność.

W celu uzyskania rekomendacji Dziekana WZ należy złożyć w Sekretariacie WZ (Ox. 26) pisemną prośbę o udzielenie rekomendacji wraz z krótkim uzasadnieniem. Podanie powinno zawierać także takie dane jak: imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów kandydata, stopień, aktualny semestr.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach wg podanej powyżej kolejności, a na kopi dokumentów należy umieścić w prawym górnym rogu informację: „KOPIA”.

Jeśli jesteście Państwo beneficjentami renty socjalnej bądź rodzinnej – proszę pamiętać o poinformowaniu o tym fakcie w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych.