Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Rejestracja

Zasady rejestracji na rok akademicki
(ustalone na podstawie Regulaminu studiów w Politechnice Lubelskiej - pobierz Regulamin)


I. W celu uzyskania rejestracji na rok akademicki, student musi spełnić następujące warunki (dotyczy wszystkich  form i poziomów studiów):
1) uzyskać zaliczenia z wszystkich form kształcenia na dotychczas odbytych semestrach, tzn. liczbę punktów ECTS odpowiadającą pełnej sumie punktów przypisanych do dotychczas odbytych semestrów w programie studiów dla danego toku;
2) złożyć uzupełniony indeks i kartę/karty osiągnięć studenta do Dziekanatu Wydziału w terminie ustalonym przez Prodziekana ds. Studenckich.

II. W celu uzyskania warunkowej rejestracji na rok akademicki, student musi posiadać deficyt punktów ECTS nie większy niż zatwierdzony dla danego toku studiów na wskazany rok przez Radę Wydziału Zarządzania (dotyczy wszystkich form i poziomów studiów).

III. Studenci, którzy nie spełnią powyższego warunku mogą:
1) zostać skierowani na powtórzenie ostatniego odbytego roku studiów, jeżeli deficyt punktów przekracza ustalony limit, zaś braki dotyczą wyłącznie dwóch ostatnich semestrów studiów;
2) na urlop wyrównawczy, jeżeli deficyt punktów przekracza ustalony limit, zaś braki dotyczą więcej niż dwóch ostatnich semestrów studiów;
3) zostać  skreśleni z listy studentów.

IV. Studenci powracający z urlopu wyrównawczego udzielonego na okres roku/semestru akademickiego:
1) uzyskują rejestrację wyłącznie w przypadkach uzupełnienia wszystkich brakujących zaliczeń i egzaminów; 
2) w przypadku nieuzupełnienia wszystkich brakujących zaliczeń i egzaminów, student kierowany jest na kolejny urlop wyrównawczy; 
3) w przypadku powrotu z urlopu wyrównawczego na semestr studiów, na którym obowiązuje innym program, Prodziekan ds. Studenckich określa różnice programowe wraz z terminem ich realizacji.

V. Warunkiem uzyskania warunkowego wpisu na kolejny semestr studiów, powtarzania roku lub urlopu wyrównawczego jest złożenie podania do Prodziekana ds. Studenckich w nieprzekraczalnym, ogłaszanym co semestr terminie.
 

 

Dopuszczalny łączny deficyt punktów ECTS (obowiązujący w roku akademickim 2020/2021) określony
przez Radę Wydziału Zarządzania w dniu 1 października 2020 r.  (Uchwała Nr 6/10/2020)
oraz  24 lutego 2021 r. (
Uchwała Nr 5/02/2021) - pobierz


Wielkość deficytu punktowego na kolejnych semestrach dla kierunku finanse i rachunkowość:

 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 2 semestr nauki wynosi - 5 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 3 semestr nauki wynosi - 10 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 4 semestr nauki wynosi - 10 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 5 semestr nauki wynosi -  5 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 6 semestr nauki wynosi - 0 ECTS

 

Wielkość deficytu punktowego na kolejnych semestrach dla kierunku inżynieria logistyki:

 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 2 semestr nauki wynosi - 5 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 3 semestr nauki wynosi - 10 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 4 semestr nauki wynosi - 10 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 5 semestr nauki wynosi - 10 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 6 semestr nauki wynosi - 5 ECTS

   

Wielkość deficytu punktowego na kolejnych semestrach dla kierunku marketing i komunikacja rynkowa:

 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 2 semestr nauki wynosi - 5 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 3 semestr nauki wynosi - 10 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 4 semestr nauki wynosi - 10 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 5 semestr nauki wynosi - 5 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 6 semestr nauki wynosi - 0 ECTS

 

Wielkość deficytu punktowego na kolejnych semestrach dla kierunku zarządzanie:

Studia I stopnia (licencjackie):

 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 2 semestr nauki wynosi - 5 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 3 semestr nauki wynosi - 10 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 4 semestr nauki wynosi - 10 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 5 semestr nauki wynosi - 5 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 6 semestr nauki wynosi - 0 ECTS

Studia II stopnia (magisterskie) - język wykładowy: język polski:

 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 2 semestr nauki wynosi - 5 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 3 semestr nauki wynosi - 10 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 4 semestr nauki wynosi - 0 ECTS

Studia II stopnia (magisterskie) - język wykładowy: język angielski:

 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 2 semestr nauki wynosi - 10 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 3 semestr nauki wynosi - 10 ECTS
 • dopuszczalny deficyt punktowy przy rejestracji na 4 semestr nauki wynosi - 0 ECTS