Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Długoterminowy urlop od zajęć

Warunki do spełnienia

1. Złożenie umotywowanego podania do Prodziekana ds. Studenckich. 
2. Zaliczenie co najmniej I semestru studiów.

Termin

Przed rozpoczęciem właściwego semestru roku akademickiego.

Uwagi

1. W przypadku otrzymania urlopu długoterminowego z przyczyn zdrowotnych i powtarzania przez studenta zajęć dydaktycznych po jego zakończeniu, nie mają zastosowania przepisy o opłatach za powtarzanie przedmiotów.

2. W trakcie urlopu od zajęć student może, za zgodą Dziekana, uczestniczyć w określonych zajęciach oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów.

3. Studiowanie po urlopie od zajęć odbywa się według obowiązującego programu nauczania. W przypadku wystąpienia różnic programowych Prodziekan ds. Studenckich określa termin ich uzupełnienia.

4. W czasie urlopu student zachowuje ważną legitymację studencką oraz prawo do korzystania ze świadczeń służby zdrowia.