Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Egzamin komisyjny

Warunki do spełnienia

Złożenie umotywowanego podania do Prodziekana ds. Studenckich w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia ostatecznych wyników.

Termin

Nie później niż 7 dni od daty rozpatrzenia wniosku.

Uwagi

1. Egzamin komisyjny może być ustalony z inicjatywy Dziekana (Prodziekana ds. Studenckich)

2. Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą: 
  • Dziekan lub Prodziekan jako przewodniczący,
  • egzaminator, który przeprowadzał ostatni egzamin,
  • inny specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem.
3. Na wniosek studenta egzamin komisyjny odbywa się przy udziale wskazanego przez studenta nauczyciela akademickiego Uczelni oraz w obecności przedstawiciela Samorządu Studenckiego. 

4. Egzamin komisyjny ma formę pisemno – ustną. 

5. W stosunku do studenta, który na egzaminie komisyjnym uzyskał ocenę niedostateczną, Dziekan (Prodziekan ds. Studenckich) podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.