Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Przedłużenie okresu zbierania zaliczeń lub sesji

Warunki do spełnienia

Złożenie umotywowanego podania do Prodziekana ds. Studenckich wraz z dołączonym długoterminowym zwolnieniem lekarskim lub innym zaświadczeniem.

Termin złożenia podania

Przed, w czasie trwania sesji egzaminacyjnej lub poprawkowej.

Uwagi

1. Przysługuje studentowi, którego nieobecność na zaliczeniu lub egzaminie (przed lub w trakcie sesji egzaminacyjnej) została spowodowana długoterminową chorobą lub innym zdarzeniem losowym o długoterminowych skutkach. 
2. Zwolnienia lub inne zaświadczenia krótkoterminowe należy składać do wykładowcy lub Sekretariatu właściwej Katedry w terminie 7 dni od nieobecności (osobiście lub pocztą). W takich przypadkach uzgodnienie terminu przystąpienia do zaliczenia lub egzaminu następuje pomiędzy studentem a wykładowcą.