Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Urlop wyrównawczy

Warunki do spełnienia

1. Złożenie umotywowanego podania do Prodziekana ds. Studenckich z wyszczególnieniem niezaliczonych przedmiotów wraz z ich formą i/lub liczby brakujących punktów ECTS. 
2. Wniesienie opłaty za niezliczone formy zajęć.

Termin

W przypadku braku zaliczeń z semestru zimowego - po zakończeniu sesji zimowej, a przed rozpoczęciem następnego semestru. W pozostałych przypadkach – po zakończeniu sesji jesiennej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września.

Wysokość opłaty

110,00 zł. za każdy brakujący punkt ECTS

Uwagi

1. W przypadku, gdy deficyt punktowy jest wyższy niż ustalony dla danego roku studiów przez Radę Wydziału, zaś braki zaliczeń i/lub egzaminów dotyczą dwóch lub więcej semestrów. 

2. Student powtarza te przedmioty, z których nie uzyskał zaliczenia lub egzaminu. 

3. Opłata wnoszona jest za każdy punkt kredytowy przypisany powtarzanym zajęciom dydaktycznym. 

4. W przypadku braku przedmiotów w programie studiów obowiązującym na niższych latach, decyzję o sposobie ich zaliczenia podejmuje Prodziekan ds. Studenckich. 

5. W przypadku występowania różnic programowych, termin i sposób ich zaliczenia określa Prodziekan ds. Studenckich. 

6. Po urlopie wyrównawczym student wraca na kolejny semestr studiów bez żadnych zaległości i braków zaliczeń oraz egzaminów. 

7. W przypadku nieuzupełnienia brakujących zaliczeń i egzaminów, student może zostać: 
  • skierowany ponownie na urlop wyrównawczy – jeżeli zaległości dotyczą dwóch lub więcej semestrów,
  • skierowany na powtórzenie semestru/roku – jeżeli zaległości dotyczą wyłącznie ostatniego semestru lub roku studiów,
  • skreślony z listy studentów.