Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Warunkowy wpis na semest następny

Warunki do spełnienia

1. Złożenie podania do Prodziekana ds. Studenckich z wyszczególnieniem niezaliczonych przedmiotów oraz ich form i /lub liczby brakujących punktów ECTS. 
2. Wniesienie opłaty za niezaliczone formy przedmiotów.

Termin

W przypadku braku zaliczeń z semestru zimowego – po zakończeniu sesji zimowej, a przed rozpoczęciem następnego semestru.
W pozostałych przypadkach – po zakończeniu sesji jesiennej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września.

Wysokość opłaty

110,00 zł. za każdy brakujący punkt ECTS 

Uwagi

1. Warunkowy wpis na kolejny semestr przysługuje w przypadku, gdy liczba brakujących punktów ECTS (tzw. deficyt punktów ECTS) jest niższa lub równa deficytowi punktowemu ustalanemu dla danego roku studiów przez Radę Wydziału. 

2. Student powtarza te przedmioty, z których nie uzyskał zaliczenia lub egzaminu. 

3. Opłata wnoszona jest za każdy punkt kredytowy przypisany powtarzanym zajęciom dydaktycznym. 

4. Student ma prawo do trzykrotnego powtarzania tego samego przedmiotu: 

  • na pierwsze i drugie powtórzenie przedmiotu zgodę wydaje Prodziekan ds. Studenckich,
  • na trzecie powtórzenie przedmiotu zgodę wydaje Prorektor ds. Studenckich.

5. W przypadku braku przedmiotu w programie studiów, obowiązującym na niższych latach, decyzję o sposobie jego zaliczenia podejmuje Prodziekan ds. Studenckich.