Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Wznowienie studiów po skreśleniu z listy studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Warunki do spełnienia

1. Uzyskanie min. 30 punktów ECTS w dotychczasowym toku kształcenia (przed skreśleniem) lub zaliczenie I semestru studiów. 
2. Złożenie umotywowanego podania do Prodziekana ds. Studenckich. 
3. Wniesienie opłaty za powtarzane zajęcia.

Termin

Przed rozpoczęciem właściwego semestru roku akademickiego lub w terminie 7 dni od decyzji Prodziekana ds. Studenckich, jeżeli wznowienie studiów następuje w innym terminie.

Wysokość opłaty

110,00 zł. za każdy brakujący punkt ECTS

Uwagi

1. Studenci skreśleni na pierwszym semestrze studiów wznawiają studia na ogólnych zasadach rekrutacji. 
2. Niezaliczone przedmioty, których studiowania student podjął się przed skreśleniem go z listy studentów, uznaje się, po wznowieniu studiów, jako realizowane w trybie powtórzenia. 
3. Zasady i warunki wznowienia studiów (w tym ewentualne różnice programowe) określa Prodziekan ds. Studenckich. 
4. Student skreślony z listy studentów studiów stacjonarnych może je wznowić w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. 
5. Wznowienie studiów po skreśleniu następuje od pierwszego semestru po ostatnim zaliczonym (przy wznawianiu studiów nie są udzielane tzw. „warunki”). 
6. W przypadku znaczącej różnicy w programie studiów po ich wznowieniu, Prodziekan ds. Studenckich określa różnice programowe oraz termin ich realizacji. 
7. W przypadku dużej liczby różnic programowych Prodziekan ds. Studentów może cofnąć studenta na niższe semestry studiów (zgodnie z procedurą wznawiania studiów).