Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Zaliczenie komisyjne

Warunki do spełnienia

Złożenie umotywowanego podania do Kierownika właściwej Katedry w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia ostatecznych wyników.

Termin

Nie później niż 7 dni od daty rozpatrzenia wniosku.

Uwagi

1. Zaliczenie komisyjne odbywa się przed komisją, w skład której wchodzi: 
  • Kierownik właściwej jednostki organizacyjnej jako Przewodniczący Komisji,
  • osoba prowadząca dane zajęcia,
  • inny specjalista z zakresu danego przedmiotu.
2. Na wniosek studenta, zaliczenie komisyjne odbywa się przy udziale wskazanego przez niego nauczyciela akademickiego Uczelni oraz w obecności przedstawiciela Samorządu Studenckiego. 
3. Ocena uzyskana na zaliczeniu komisyjnym jest oceną ostateczną. 
4. W przypadku uzyskania oceny negatywnej, Prodziekan ds. Studenckich podejmuje w stosunku do studenta jedną z następujących decyzji: 
  • powtarzanie zajęć,
  • skreślenie z listy studentów.