Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Zakres kompetencji - Dziekan

(podstawa: Decyzja Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji dziekana, prodziekanów, kierowników katedr.)

Dziekan

 1. Jest przełożonym pracowników i studentów wydziału.
 2. Zwołuje posiedzenia rady wydziału i przewodniczy obradom.
 3. Przedstawia radzie wydziału sprawy wymagające rozpatrzenia przez ten organ.
 4. Sprawuje nadzór nad przygotowaniem projektów aktów prawnych.
 5. Zapewnia realizację uchwał rady wydziału.
 6. Zarządza mieniem wydziału i dysponuje środkami finansowymi.
 7. Opracowuje i aktualizuje zakres czynności podległym pracownikom.
 8. Kontroluje przestrzeganie dyscypliny pracy.
 9. Sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału.
 10. Dba o przestrzeganie prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na wydziale.
 11. Współpracuje z innymi wydziałami lub innymi jednostkami Politechniki Lubelskiej.
 12. Organizuje konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich.
 13. Dba o rozwój naukowy nauczycieli akademickich oraz dyscyplin naukowych na wydziale.
 14. Opracowuje strategię rozwoju wydziału zgodną ze strategią rozwoju uczelni.
 15. Odpowiada za realizację planu rzeczowo-finansowego.
 16. Przedstawia radzie wydziału sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.
 17. Przygotowuje projekty zmian dotyczące struktury organizacyjnej na wydziale.
 18. Przedstawia elektorom kandydatów na stanowiska prodziekanów.
 19. Przedstawia do zaopiniowania radzie wydziału kandydatów na funkcje kierowników katedr.
 20. Przedstawia rektorowi sprawozdanie z działalności wydziału.
 21. Ponosi odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji toku studiów.
 22. Powołuje komisję rekrutacyjną funkcjonującą na wydziale.
 23. Wydaje decyzje administracyjne dotyczące studentów w sprawach, dla których odrębne przepisy przewidują obowiązek zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego.
 24. Podejmuje decyzje w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania wydziału.
 25. Organizuje i koordynuje egzaminy dyplomowe.
 26. Przyznaje i podpisuje delegacje nauczycielom akademickim.
 27. Dokonuje oceny okresowej pracowników Biura Obsługi Wydziału.
 28. Dziekanowi podlegają bezpośrednio:
  1. prodziekani,
  2. kierownicy katedr,
  3. kierownicy studiów podyplomowych,
  4. pracownicy Biura Obsługi Wydziału.
 29. Prodziekani wykonują kompetencje dziekana w zakresie określonym niniejszą decyzją lub udzielonymi oddzielnie pełnomocnictwami.
 30. Prodziekani w zakresie swojego działania reprezentują wydział lub dziekana, w przypadku jego nieobecności, na spotkaniach, konferencjach i uroczystościach organizowanym poza wydziałem.