Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Zakres kompetencji - Prodziekan ds. nauki

(podstawa: Decyzja Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji dziekana, prodziekanów, kierowników katedr.)

PRODZIEKAN DS. NAUKI

 1. Nadzoruje opracowywanie i realizację planu badań naukowych.
 2. Koordynuje działalność naukowo-badawczą katedr.
 3. Inicjuje i wspomaga proces aplikowania o finansowanie działalności naukowo-badawczej ze środków krajowych i zagranicznych.
 4. Przygotowuje wnioski o przyznanie finansowania w ramach działalności statutowej.
 5. Przygotowuje informacje do oceny parametrycznej jednostki.
 6. Nadzoruje rozliczanie tematów i zadań naukowo-badawczych.
 7. Intensyfikuje i organizuje współpracę wydziału z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi.
 8. Koordynuje proces wydawniczy monografii autorskich i wieloautorskich.
 9. Nadzoruje sporządzenie rocznego  wykazu dorobku naukowego pracowników.
 10. Nadzoruje przygotowanie i opracowanie sprawozdań oraz ankiet jednostki.
 11. Nadzoruje sporządzenie raportu rocznego z badań naukowych.
 12. Koordynuje organizację konferencji naukowych, sympozjów i seminariów.
 13. Reprezentuje wydział w Senackiej Komisji Nauki.
 14. Koordynuje przygotowanie wydziałowej inauguracji roku akademickiego.
 15. Przewodniczy i koordynuje prace Wydziałowej Komisji ds. Nauki.
 16. Przewodniczy komisjom egzaminu dyplomowego.
 17. Przy współpracy z dziekanem opracowuje wnioski odnośnie rozwoju, w tym o prawa doktoryzowania.
 18. Organizuje i nadzoruje pracę nad prowadzeniem czasopisma wydziałowego.