Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Zakres kompetencji - Prodziekan ds. rozwoju

(podstawa: Decyzja Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji dziekana, prodziekanów, kierowników katedr.)

PRODZIEKAN DS. ROZWOJU

 1. Opracowuje w porozumieniu z dziekanem strategię rozwoju organizacyjnego wydziału.
 2. Koordynuje przygotowanie wniosków rozwojowo-promocyjnych w ramach środków krajowych i zagranicznych.
 3. Inicjuje i nadzoruje współpracę ze środowiskiem społeczno-biznesowym.
 4. Koordynuje współpracę wydziału ze szkołami średnimi.
 5. Nadzoruje i koordynuje w porozumieniu z dziekanem działania inwestycyjne na wydziale.
 6. Planuje i koordynuje realizację działań remontowych na wydziale.
 7. Nadzoruje wyposażenie wydziału w sprzęt dydaktyczny i informatyczny.
 8. Nadzoruje sprawność funkcjonowania komputerów i urządzeń audiowizualnych w wydziale.
 9. Nadzoruje zapewnienie porządku i czystości na wydziale we współpracy z kierownikiem obiektu.
 10. Wspomaga dziekana w nadzorze nad dyscypliną finansową.
 11. Dokonuje podziału i nadzoruje realizację wydatków z funduszu remontowego wydziału.
 12. Dokonuje analizy kosztów funkcjonowania wydziału.
 13. Opracowuje i koordynuje przedsięwzięcia promocyjno-wizerunkowe wydziału.
 14. Prowadzi nadzór nad informatyzacją wydziału.
 15. Odpowiada za funkcjonowanie internetowej strony wydziału.
 16. Inicjuje i prowadzi nadzór nad realizacją wydziałowych grantów inwestycyjnych i aparaturowych.
 17. Opracowuje strategię rozwoju wewnętrznego oraz zewnętrznego systemu informacyjnego.
 18. Nadzoruje pracę Wydziałowego Koordynatora Lubelskiego Festiwalu Nauki.
 19. W porozumieniu z dziekanem planuje i koordynuje współpracę z mediami.
 20. Reprezentuje wydział w senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry.
 21. Przewodniczy komisjom egzaminu dyplomowego.