Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Zakres kompetencji - Prodziekan ds. studenckich

(podstawa: Decyzja Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji dziekana, prodziekanów, kierowników katedr.)

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

 1. Organizuje proces rekrutacji na studia I i II stopnia.
 2. Odpowiada za jakość kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na wydziale.
 3. Sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją zajęć dydaktycznych na wydziale, wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zajęć dydaktycznych i doraźne zastępstwa nauczycieli akademickich.
 4. Nadzoruje gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z tokiem studiów oraz jej sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Sprawuje nadzór nad planami studiów,  programami kształcenia  i sylabusami.
 6. Zatwierdza tygodniowy plan zajęć dydaktycznych prowadzonych na wydziale.
 7. Podejmuje decyzje  w sprawach studenckich.
 8. Wyraża zgodę na:
  1. przeprowadzenie egzaminów komisyjnych,
  2. przedłużenie terminu złożenia indeksu w dziekanacie w celu zaliczenia semestru.
 9. Dokonuje zaliczenia semestru i wpisu na kolejny semestr.
 10. Organizuje komisyjne egzaminy poprawkowe i w nich uczestniczy.
 11. Pełni nadzór nad funkcjonowaniem systemu informatycznego dziekanatu.
 12. Odpowiada za ofertę edukacyjną wydziału. Dostosowuje ją  do obowiązujących standardów i strategii wydziału.
 13. Odpowiada za minima kadrowe niezbędne do funkcjonowania kierunków studiów i poziomów kształcenia.
 14. Odpowiada za szczegółowe działania w zakresie wdrażania wszelkich zmian według obowiązujących przepisów.
 15. Odpowiada za przygotowanie i realizację procedur akredytacyjnych.
 16. We współpracy z pełnomocnikiem dziekana ds. jakości kształcenia nadzoruje ocenę jakości kształcenia na wydziale.
 17. Pełni nadzór merytoryczny nad systemem „antyplagiat”.
 18. Sprawuje opiekę nad działalnością samorządu studenckiego oraz inicjuje, promuje i wspiera studencki ruch naukowy, sportowy i kulturalny.
 19. Zapewnia studentom pierwszego roku odpowiednią informację, opiekę i szkolenia.
 20. Nadzoruje przygotowanie informacji i informatorów dla kandydatów na studia.
 21. Koordynuje kontakty i współpracę ze szkołami.
 22. Nadzoruje funkcjonowanie systemu udzielania pomocy materialnej studentom.
 23. Organizuje działalność rekrutacyjną wydziału.
 24. Przewodniczy komisjom egzaminu dyplomowego.
 25. Sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk.
 26. Koordynuje działalność opiekunów roczników studiów.
 27. Reprezentuje wydział w Senackiej Komisji ds. Kształcenia.
 28. Uczestniczy w pracach Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 29. Współpracuje z radami programowymi kierunków w zakresie zmian programów studiów.
 30. Potwierdza formalnie zatwierdzenie tematów prac dyplomowych na podstawie decyzji rady wydziału.
 31. Prodziekanowi ds. studenckich podlegają bezpośrednio:
  1. koordynator programu Erasmus,
  2. dziekanat,
  3. opiekunowie praktyk studenckich,
  4. opiekunowie roczników studiów,
 32. Prodziekan ds. studenckich współpracuje z:
  1. Radą Wydziałową Samorządu Studenckiego,
  2. wydziałowymi organizacjami studenckimi.